Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit, Directie Regie der Wegen
Aankondiging van een opdracht

CSC-BB/DA/RDR 110/2015 - Plaatsen, verhuur en levering van materiaal voor wegsignalisatie voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

1. Plaatsen (vaste en tijdelijke), de verhuring en de levering van materiaal voor wegsignalisatie voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
2. Levering, verhuring en plaatsing van materiaal van wegsignalisatie voor de organisatie van evenementen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met inbegrip van de opmaak van signalisatieplannen, de signalisatie van omleidingen, het verkrijgen van de nodige toelatingen en de codering van toepassingen in de OSIRIS-software
Dit omvat, onder andere, de organisatie en plaatsing van de signalisatie die nodig is voor het verloop van de “autoloze zondag” die in september georganiseerd wordt door Brussel Mobiliteit (een dag per jaar):
Tijdens de “autoloze zondag” moet het hele Brusselse Gewest afgesloten zijn voor het autoverkeer (behoudens speciale toelating) van 07u00 tot 19u00. De toegangen naar Brussel via de autosnelwegen moeten met aangepaste signalisatie (botsabsorbeerders, enz.) afgesloten worden evenals de tunnels (vooraf verwijderen en achteraf terugplaatsen van de blustoestellen) in coördinatie en overleg met de politiediensten en de mobiliteitsdiensten.

Publicatiedatum
27-10-2015
Deadline
08-12-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45233294 - Plaatsen van wegsignalisatie
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit, Directie Regie der Wegen
Postadres
Jules Cockxstraat, 9-11, 1160 Brussel, BE
Contactpunt(en)
REGIE DER WEGEN
Ter attentie van
Mw. S. VANSCHOENBEEK, ir

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: 821319.75 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

3.a) Selectie van kandidaten en inschrijvers – toegangsrecht en kwalitatieve selectie
In afwijking van het artikel 60, § 2, zijn de inschrijvers niet vrijgesteld van het voorleggen van de vereiste documenten en gevraagde inlichtingen, ongeacht of deze reeds in het kader van een andere procedure van dezelfde aanbestedende overheid werden voorgelegd.
Toegangsrecht – Impliciete verklaring op erewoord
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 61, § 4, verklaart de inschrijver, door het indienen van zijn offerte, zich niet in één van de uitsluitingsgevallen van artikel 61, § 1 & 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, te bevinden.
De aanbestedende overheid onderzoekt de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord in hoofde van de inschrijver wiens offerte als beste gerangschikt is. Daartoe, en in het geval dat de aanbestedende overheid de nuttige inlichtingen niet kan verkrijgen via elektronische weg (federale informaticatoepassing “DIGIFLOW”), vraagt hij de betrokken inschrijver om hem zo snel mogelijk en binnen de vooropgestelde termijn, de inlichtingen of documenten te leveren die toelaten zijn persoonlijke toestand na te gaan.
Deze controle zal zich op de volgende inlichtingen richten: het attest van niet-faillissement of soortgelijke toestanden (art. 61, § 2, 1° et 2° van het koninklijk besluit van 15 juli 2011) en het attest van de RSZ (art. 62, § 1 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011).
Indien de aanbestedende overheid na verificatie vaststelt dat de impliciete verklaring op erewoord, op de uitserste datum van ontvangst van de offertes, niet of niet meer overeenstemt met de persoonlijke toestand van de geselecteerde inschrijver, dan wordt de inschrijver uitgesloten.
In dit geval maakt de aanbestedende overheid een nieuw rangschikking op, rekening houdend met de offerte die onmiddellijk na deze van de uitgesloten inschrijver is gerangschikt, en gaat ze de persoonlijke situatie na van de op die manier nieuw gerangschikte inschrijver (enzovoorts, indien nodig).
Combinaties zonder rechtspersoonlijkheid
Voor de door tijdelijke vennootschappen of feitelijke verenigingen ingediende offertes moet elke deelgenoot afzonderlijk bewijzen dat hij zich niet in een “toestand van uitsluiting” bevindt. Derhalve is de bepaling over de impliciete verklaring op erewoord, waarvan hierboven sprake is, van toepassing voor elk lid van de tijdelijke vennootschap of de feitelijke vereniging. De uitsluiting van een van de deelgenoten maakt de offerte van de tijdelijke vennootschap of de feitelijke vereniging nietig (Omzendbrief van 10 februari 1998).
Kwalitatieve selectie
Zal er worden overgegaan tot een kwalitatieve selectie van de inschrijvers op basis van de volgende documenten die nodig worden geacht voor de evaluatie van de minimale voorwaarden vereist krachtens de artikelen 67 tot 79 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, zoals gewijzigd.

Economische en financiële draagkracht

Conform het artikel 68 dient de inschrijver een bewijs van zakencijfer van uitgevoerde diensten betreffende wegsignalisatie van 3 van 8 laatste jaren van minimaal € 750.000 voor te leggen.
De inschrijver voegt verplicht bij zijn offerte: een passende verklaring bij betreffende zijn zakencijfer van uitgevoerde werken betreffende wegsignalisatie van 3 van 8 laatste jaren.
Voor de aannemers welke enkel over een reguliere boekhouding beschikken dient het zakencijfer verduidelijkt te worden door de jaarlijkse corresponderende bedragen.
Indien de inschrijver om gegronde redenen niet in staat is de gevraagde referenties voor te leggen kan hij zijn economische en financiële draagkracht aantonen met andere documenten die de aanbestedende overheid geschikt acht.

Vakbekwaamheid

Conform het artikel 72 dient de inschrijver een bewijs van uitvoering van minimaal 5 prestaties in verband met wegsignalisatie voor een minimaal bedrag van € 27.500 tijdens de laatste 8 (acht) jaren voor te leggen.
De inschrijver voegt verplicht bij zijn offerte een lijst van minimum 5 gelijkaardige prestaties die het voorwerp uitmaken van het huidige bestek en uitgevoerd tijdens de laatste 8 (acht) jaar en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering. Deze getuigschriften bevatten het bedrag, het tijdstip en de plaats van uitvoering van de prestaties en geven duidelijk weer of deze uitgevoerd werden volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht;

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A