Katholiek Secundair Onderwijs Genk vzw
Rectificatie

DOSSIER 1 : VERNIEUWEN EN INRICHTEN VAN TOILETTEN IN HET TECHNISCH INSTITUUT SINT-LODEWIJK EN HET VRIJ INTERNAAT MIDDEN-LIMBURG TE GENK

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Katholiek Secundair Onderwijs Genk vzw
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Mosselerlaan 110
Plaats
GENK
Postcode
3600
NUTS-code
BE221 - Arr. Hasselt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Geusens Veerle architect
Telefoon
+32 473961213
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://web.tisl.be/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=280542

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

DOSSIER 1 : VERNIEUWEN EN INRICHTEN VAN TOILETTEN IN HET TECHNISCH INSTITUUT SINT-LODEWIJK EN HET VRIJ INTERNAAT MIDDEN-LIMBURG TE GENK

Referentienummer: KASOG-1 Renovatie toiletten school TISL INT-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Dit dossier maakt deel uit van een bouwaanvraag voor renovatiewerken in schoolgebouwen. Deze bouwaanvraag bestaat uit werken in 4 gebouwen.
EPB-regelgeving strikt te volgen.
Men kan de renovatiewerken indelen in 4 dossiers:
1. Vernieuwen sanitair (toiletten) in het hoofdgebouw, sporthal, afdeling lassen, elektriciteit, hout en internaat en dit zowel voor leerlingen als voor leerkrachten
2. Dossier sporthal / mechanica: traphal en leslokalen
3. Dossier lassen / elektriciteit: traphal en leslokalen
4. Dossier internaat: inrichten van het souterrain als polyvalente ruimte en leslokalen voor gebruik door zowel internaat als school.
Wij beogen bij deze aanbesteding dossier 1 o.a.:
Wij beogen het vernieuwen en inrichten van toiletten in meerdere gebouwen van TISL en het INTERNAAT Midden-Limburg.
1. HOOFDGEBOUW
2. GEBOUW COLLEGELAAN
• SPORTHAL
• AFDELING LASSEN+ELEKTRICITEIT
3. GEBOUW HOUTBEWERKING
4. INTERNAAT

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

11-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-524293

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 18-07-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Aanvulling: Ingenieursstudie toegevoegd. Zie document 17026 bij bestekdocumenten.