Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis v.z.w. (met campussen te Aalst, Asse en Ninove)
Rectificatie

Uitnodiging tot indienen offerte - Verbouwingswerken dienst Nucleaire Geneeskunde - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis v.z.w. (met campussen te Aalst, Asse en Ninove)
Nationaal identificatienummer
BE 0410.424.222
Postadres
Moorselbaan 164
Plaats
Aalst
Postcode
9300
NUTS-code
BE231 - Arr. Aalst
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Griet Beazar
Telefoon
+32 53728969
E-mail
[email protected]
Fax
+32 53724586

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.olvz.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Uitnodiging tot indienen offerte - Verbouwingswerken dienst Nucleaire Geneeskunde - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer: OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove-PPP0VJ-174/7024/2017/TD/0-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45262700 - Verbouwingswerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis v.z.w. gaat over tot de installatie van een nieuw PET-CT toestel. Dit zal geplaatst worden op de dienst Nucleaire Geneeskunde. Hiertoe zijn een aantal bouwkundige aanpassingen nodig (bouw en technieken).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

08-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-525114

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 01-08-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Bestekdocument toegevoegd als begeleidend document.