Gebouwen en Huisvesting van Anderlecht
Aankondiging van een opdracht

Open aanbesteding. Vernieuwen van het Mortuarium van de Begraafplaats van Anderlecht, Britse Soldaatlaan, 1-3 Bestek 14/031

Open aanbesteding. Vernieuwen van het Mortuarium van de Begraafplaats van Anderlecht, Britse Soldaatlaan, 1-3. Bestek 14/031

Publicatiedatum
30-10-2015
Deadline
07-12-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gebouwen en Huisvesting van Anderlecht
Postadres
Transvaalstraat 21, 1070 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Gebouwen en Huisvesting van Anderlecht
Ter attentie van
S. COULON/L. VAN DE KERCKHOVE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Kan in elk stadium van de gunningsprocedure worden uitgesloten voor de toegang ertoe de inschrijver die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen volgens de bepalingen van het artikel 62 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011
Kan in elk stadium van de gunningsprocedure worden uitgesloten voor de toegang ertoe de inschrijver die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen volgens de bepalingen van het artikel 63 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011.
Met het oog hierop zal de Aanbestedende Overheid zelf d.m.v. elektronische middelen (Digiflow) de situatie van de rekening van de inschrijver jegens de instelling voor sociale zekerheid (RSZ) nagaan en dit binnen de 48 uur na de opening van de offertes.

Vakbekwaamheid

De technische of professionnele capaciteit wordt gerechtvaardigd door :
de voorstelling van de lijst van de gelijkaardige uitgevoerde werken tijdens de vijf voorbije jaren. Deze lijst wordt gesteund door attesten van goede uitvoering voor de belangrijkste werken. Deze attesten zijn geleverd en getekend door een bevoegde overheid. Indien de bouwheer een private persoon is, zijn deze attesten geleverd en getekend door hemzelf.
Anders wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer toegestaan. Deze vermelden het bedrag, de datum en de plaats van de werken en voorts wordt aangegeven of ze werden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en correct uitgevoerd. Indien van toepassing, worden deze attesten rechtstreeks afgeleverd naar de aanbestedende overheid door de bevoegde overheidAutoriteit door de bevoegde autoriteit.
De kandidaat inschrijver dient minstens over 1 referentie van bouw of renovatie van een mortuarium of gelijkaardige sanitaire inrichtingen beschikken voor een kostprijs van minimum 750.000,00 EUR (ZBTW).

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 5, Categorie: D