Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Tijdelijke wegsignalisatie voor uitvoeren werken aan kunstwerken in de area North-West

De onderhavige opdracht betreft een opdracht van diensten.
De aanneming bestaat hoofdzakelijk uit:
• Plaatsen, onderhouden en naderhand wegnemen van tijdelijke wegsignalisatie;
• Gebeurlijk verplaatsen van de tijdelijke wegsignalisatie afhankelijk van het geval en kant van de werf;
• Het aanvragen van de nodige vergunningen bij de bevoegde diensten;
• Plaatsen, onderhouden en naderhand wegnemen van aankondigingsborden i.v.m. werken uitgevoerd door Infrabel.


Datum van verzending van deze aankondiging
05-12-2018
Publicatiedatum
05-12-2018
Deadline
09-01-2019
Regiocodes (NUTS)
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Opdrachtcodes (CPV)
45233294 - Plaatsen van wegsignalisatie
Contracttype
Diensten
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel - Zone Gent
Postadres
Koningin Maria-Hendrikaplein 2
Plaats
Gent
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
mireille.jacques.526@infrabel.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek artikel 67 - uitsluitingsgronden

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

zie bestek artikel 70. De inschrijver moet beschikken over een ervaring met gelijkaaridge diensten. Daartoe moet de inschrijver een lijst bijvoegen met referenties van minimum 2 opdrachten die gedurende 3 jaar voorafgaand aan de datum van opening van de offertes werden uitgevoerd. In deze lijst moet worden vermeld: de referentienummers van de opdrachten, de omschrijving van de opdrachten, de bedragen, de uitvoeringsdata, de gegevens van opdrachtgever en de gegevens van de contactpersoon.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A