Aquafin NV
Aankondiging van een opdracht

Automatisering: vervanging van bestaande PLC's door Aquafin standaard PLC's - pompstations

Automatisering: vervanging van bestaande PLC's door Aquafin standaard PLC's - pompstations

Publicatiedatum
22-12-2016
Deadline
31-01-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45300000 - Installatiewerkzaamheden in de bouw
45310000 - Aanleg van elektriciteit
45314120 - Installeren van schakelborden
45317000 - Overige elektrische installatiewerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV
Postadres
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, BE
Contactpunt(en)
De heer Christian Colfs

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

- Met uitzondering van de Belgische inschrijvers, voor wie rsz-gegevens langs elektronische weg kunnen bekomen worden, zullen alle inschrijvers bij hun inschrijving een attest voegen, verstrekt door de in hun staat bevoegde instellingen, dat bewijst dat zij voldaan hebben aan hun verplichtingen in verband met de sociale zekerheid van hun werknemers.
- Fiscale attesten waaruit blijkt dat de Belgische en buitenlandse kandidaat-dienstverlener in orde is met de betaling van zijn belastingen in België respectievelijk het land waar hij gevestigd is (directe belastingen maximum 6 maanden oud; btw-attest maximum 3 maanden oud).
Met zijn inschrijving verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 17 van het KB van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken.

Economische en financiële draagkracht

Met uitzondering van de Belgische inschrijvers, voor wie de jaarrekening langs elektronische weg kan bekomen worden, zullen de inschrijvers de laatst beschikbare jaarrekening eventueel aangevuld met materiële zekerheden buiten balans hierna toevoegen.
De financiële en economische draagkracht van de inschrijver dient aangetoond worden door het voorleggen van volgende referenties:
- een verklaring dat de inschrijver solvabel is.
- een verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming en de omzet in werken waarop de opdracht betrekking heeft gedurende de laatste 3 boekjaren.

Vakbekwaamheid

De inschrijver dient minstens opgave te doen van 3 referenties aangaande gelijkaardige werken in de laatste drie jaar, voorafgaand aan deze opdracht; hun bedrag, data en de publieke- of privaatrechterlijke instanties waarvoor ze bestemd zijn. Per referentie duidelijk adres, contactpersoon en contactgegevens bij te voegen.
Verder dient de inschrijver volgende gegevens bij te voegen:
- Bewijs van erkenning:
* klasse 1, P1, P2, P3 of S4 voor toewijzing van één perceel
* klasse 2, P1, P2, P3 of S4 voor toewijzing van twee percelen
Veiligheid
De inschrijver dient te beschikken over een veiligheidscertificaat. Een kopie van attest dient bijgevoegd te worden

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t) , Klasse 1
P2 (Elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, en elektrische buiteninstallaties) , Klasse 1
P3 (Installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen) , Klasse 1
S4 (Uitrustingen voor informatieverwerking en procesregeling) , Klasse 1
S4 (Uitrustingen voor informatieverwerking en procesregeling) , Klasse 2
P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t) , Klasse 2
P2 (Elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, en elektrische buiteninstallaties) , Klasse 2
P3 (Installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen) , Klasse 2