Autonoom Gemeentebedrijf voor Stadsontwikkeling Knokke-Heist
Aankondiging van een gegunde opdracht

PLAATSEN EN EXPLOITEREN VAN INFORMATIEDRAGERS OP HET OPENBAAR DOMEIN VAN DE GEMEENTE KNOKKE-HEIST

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Autonoom Gemeentebedrijf voor Stadsontwikkeling Knokke-Heist
Nationaal identificatienummer
0892.000.419_509337
Postadres
't Walletje 104 bus 101
Plaats
Knokke-Heist
Postcode
8300
NUTS-code
BE251 - Arr. Brugge
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 50442500
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.agsoknokke-heist.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=379637

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit:   stadsontwikkeling

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

PLAATSEN EN EXPLOITEREN VAN INFORMATIEDRAGERS OP HET OPENBAAR DOMEIN VAN DE GEMEENTE KNOKKE-HEIST

Referentienummer:   AGSO Knokke-Heist-/2019/158-F03_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   79340000 - Reclame- en marketingdiensten

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De Opdracht heeft betrekking op:
- perceel 1: zijnde het plaatsen, onderhouden en exploiteren tegen de in de Gunningsleidraad bepaalde voorwaarden op het openbaar domein van de Gemeente van minimum 25 tot maximum 30 Digitale
Informatiedragers (2 m²) waarvan minstens twee met interactieve schermen;
- perceel 2 : zijnde het plaatsen en onderhouden van 22 bushokjes waarbij één zijpaneel kan worden benut tot het plaatsen van Analoge of Digitale Informatiedragers;

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

Munt:   -


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 1

II.2.1) Benaming

informatiedrager

Perceel nr.:   1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   32250000 - Mobiele telefoons

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE251 - Arr. Brugge

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De Opdracht heeft betrekking op:
- perceel 1: zijnde het plaatsen, onderhouden en exploiteren tegen de in de Gunningsleidraad bepaalde
voorwaarden op het openbaar domein van de Gemeente van minimum 25 tot maximum 30 Digitale Informatiedragers (2 m²) waarvan minstens twee met interactieve schermen;
- perceel 2 : zijnde het plaatsen en onderhouden van 22 bushokjes waarbij één zijpaneel kan worden
benut tot het plaatsen van Analoge of Digitale Informatiedragers

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kostencriterium - Naam:   kwaliteit  / Weging:   30

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

zie selectieleidraad


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 2

II.2.1) Benaming

bushokken

Perceel nr.:   2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   45213315 - Bouwen van bushokje

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE251 - Arr. Brugge

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De Opdracht heeft betrekking op:
- perceel 1: zijnde het plaatsen, onderhouden en exploiteren tegen de in de Gunningsleidraad bepaalde
voorwaarden op het openbaar domein van de Gemeente van minimum 25 tot maximum 30 Digitale Informatiedragers (2 m²) waarvan minstens twee met interactieve schermen;
- perceel 2 : zijnde het plaatsen en onderhouden van 22 bushokjes waarbij één zijpaneel kan worden
benut tot het plaatsen van Analoge of Digitale Informatiedragers

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kostencriterium - Naam:   kwaliteit  / Weging:   30

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

zie selectieleidraad


Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2019/S 234-573890

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   -

Perceel nr.:   -

Benaming:   -

Een opdracht/perceel wordt gegund:   neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

De opdracht/het perceel wordt niet gegund

Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen:   neen

Andere redenen (stopzetting van de procedure):   ja

Referentie van de aankondiging:   2019-538341

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   -

Perceel nr.:   -

Benaming:   -

Een opdracht/perceel wordt gegund:   neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

De opdracht/het perceel wordt niet gegund

Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen:   neen

Andere redenen (stopzetting van de procedure):   ja

Referentie van de aankondiging:   2019-538341

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van state
Postadres
-
Plaats
brussel
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

24-06-2020

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-