Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep)
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Bouwen van een waterbehandelingsinstallatie te Leuven

Het betreft een opdracht van werken (CPV-code 45252126-7 “Bouwen van
drinkwaterbehandelingsinstallaties”).
De opdracht heeft tot voorwerp:
De elektromechanische uitrusting “waterbehandelingsinstallatie Waterdoetuin” te Leuven.
Ze omvat de uitvoering van de werken opgesomd in deel 3 "Technische Bepalingen" van dit bestek.


Datum van verzending van deze aankondiging
14-12-2017
Publicatiedatum
14-12-2017
Deadline
30-01-2018
Regiocodes (NUTS)
BE24 - Prov. Vlaams-Brabant
BE242 - Arr. Leuven
Opdrachtcodes (CPV)
45252126 - Bouwen van drinkwaterbehandelingsinstallatie
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep)
Postadres
Vooruitgangstraat 189
Plaats
Brussel
Postcode
1030
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
ing. Dirk Bloemen
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Technische en beroepsbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

zie bestek