Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Bouwen van een waterbehandelingsinstallatie te Leuven

Het betreft een opdracht van werken (CPV-code 45252126-7 “Bouwen van
drinkwaterbehandelingsinstallaties”).
De opdracht heeft tot voorwerp:
De elektromechanische uitrusting “waterbehandelingsinstallatie Waterdoetuin” te Leuven.
Ze omvat de uitvoering van de werken opgesomd in deel 3 "Technische Bepalingen" van dit bestek.


Datum van verzending van deze aankondiging
14-12-2017
Publicatiedatum
14-12-2017
Deadline
30-01-2018
Regiocodes (NUTS)
BE24 - Prov. Vlaams-Brabant
BE242 - Arr. Leuven
Opdrachtcodes (CPV)
45252126 - Bouwen van drinkwaterbehandelingsinstallatie
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep)
Postadres
Vooruitgangstraat 189
Plaats
Brussel
Postcode
1030
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
ing. Dirk Bloemen
E-mail
secretariaat.pe@dewatergroep.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Technische en beroepsbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1777 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!