Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep)
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Renovatie hydrofoor Pamel

Vervangen van 2 bestaande pompen door 3 nieuwe pompen met bijhorend leiding- en kabelwerk.
Levering en plaatsing van een nieuw LS-bord voor aansturing en communicatie van HF Pamel.


Datum van verzending van deze aankondiging
26-06-2020
Publicatiedatum
26-06-2020
Deadline
27-08-2020
Regiocodes (NUTS)
BE24 - Prov. Vlaams-Brabant
Opdrachtcodes (CPV)
31720000 - Elektromechanische uitrusting
45232152 - Bouwen van pompstation
45252126 - Bouwen van drinkwaterbehandelingsinstallatie
51100000 - Installatie van elektrische en mechanische uitrusting
Contracttype
Werken
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep)
Postadres
Vooruitgangstraat 189
Plaats
Brussel
Postcode
1030
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Lieve Verspecht
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-