Kerkfabriek Sint-Bavo
Rectificatie

Algemene herstellingswerken aan ramen en dakgoten van de Sint-Bavokerk te Mere

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Kerkfabriek Sint-Bavo
Nationaal identificatienummer
0449.038.140_533053
Postadres
Meredorp 5
Plaats
Erpe-Mere
Postcode
9420
NUTS-code
BE231 - Arr. Aalst
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Liliane Slagmulder
Telefoon
+32 474508650
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.sintbavomere.be/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=377284

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Algemene herstellingswerken aan ramen en dakgoten van de Sint-Bavokerk te Mere

Referentienummer: Abressers-2002 - Mere-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Algemene herstellingswerken aan ramen en dakgoten van de Sint-Bavokerk te Mere

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

29-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-518636

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 02-06-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Volgende wijzigingen: - de opmeting van werken die niet vervat zitten in de opdracht (om verwarring te vermijden) werden geschrapt uit de gedetailleerde meetstaat. Dit heeft geen impact op de voorziene hoeveelheden. - voor de werken aan het buitenschrijnwerk werden de richtinggevende afmetingen opgegeven - (voor alle duidelijkheid) De indiening van de offertes gebeurt digitaal (en niet via een papieren versie)