Rectificatie

Oostende: Leveren van heavy duty steigers in het Montgomerydok

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Afdeling Kust
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Vrijhavenstraat 3
Plaats
Oostende
Postcode
8400
NUTS-code
BE255 - Arr. Oostende
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
lic. Caroline Lootens
Telefoon
+32 59554207
E-mail
kust@vlaanderen.be
Fax
+32 59507037

Internetadres(sen)

Hoofdadres: www.afdelingkust.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=287883

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Oostende: Leveren van heavy duty steigers in het Montgomerydok

Referentienummer: AFD KUST-217.020-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45244200 - Havensteigers

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

De leveringen omvatten in hoofdzaak:
- Het opmeten van de ingebrachte buispalen;
- De productie en levering van heavy duty steigers;
- Montage van de vlottende steigers in het Montgomerydok tussen de vistrap en het aquarium;
- Het onderhoud gedurende de waarborgperiode.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

08-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-530942

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 199-408962

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 17-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Terechtwijzend bericht nr. 1

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2366 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!