INFRABEL - Directie Asset Management, Area South-East
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

TR 264304: Overeenstemming ARAB-AREI hoogspanningsposten en seininrichting onderstation.

De opdracht omvat hoofdzakelijk:
- de elektrische werken voor het in overeenstemming brengen van de hoogspanningsposten en seinonderstations met het AREI (met inbegrip van de plaatsing en de aansluiting van de MS-cellen en de vermogenstransformatoren);
- de plaatsing en aansluiting van de algemene laagspanningsborden;
- de plaatsing en aansluiting van de 1 kV-posten;
- de bouw van 3 nieuwe gebouwen (Athus, Bertrix en Liers) voor nieuwe hoogspanningsposten;
- de vernieuwing van lokalen;
- de plaatsing van kabels langs de sporen.
Deze werken worden betreffende een vijftiental verschillende plaatsen verdeeld, die deel van Area Zuidoost van Infrabel uitmaken.


Datum van verzending van deze aankondiging
27-07-2017
Publicatiedatum
02-08-2017
Deadline
16-08-2017
Regiocodes (NUTS)
BE33 - Prov. Liège
BE34 - Prov. Luxembourg (BE)
Opdrachtcodes (CPV)
45213320 - Gebouwen in verband met vervoer per spoor
45315500 - Middenspanningsinstallaties
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
INFRABEL - Directie Asset Management, Area South-East
Postadres
Espace Solvay - Rue Ernest Solvay 1
Plaats
Luik
Postcode
4000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
TUC RAIL N.V.
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

- De Belgische erkenning van aannemers van werken in de categorie P2 , klasse 6 of in een klasse overeenkomstig het totale offertebedrag;
- Attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid betreffende het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor het indienen van de offerte.
- Attest van de FOD Financiën uitgegeven in het kader van overheidsopdrachten en uitgegeven uiterlijk 15 dagen vóór de uiterste datum voor het indienen van de offerte en waaruit blijkt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen ten aanzien van de FOD Financiën (de algemene administratie van de inning en de invordering).

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 6 : tot 3.225.000 EUR, Categorie: P2