AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen (AG SO)
Rectificatie

Stedelijk Lyceum "Quellin", Quellinstraat 31 te 2018 Antwerpen. Hedendaags onderwijs: Renovatie labo en inrichten van een leskeuken. Vernieuwen brandalarminstallatie. Bestek SO/19/1676844 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen (AG SO)
Nationaal identificatienummer
AG SO
Postadres
Frankrijklei 71-73
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Marcelle Huet
Telefoon
+32 473819163
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://so.antwerpen.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Stedelijk Lyceum "Quellin", Quellinstraat 31 te 2018 Antwerpen. Hedendaags onderwijs: Renovatie labo en inrichten van een leskeuken. Vernieuwen brandalarminstallatie. Bestek SO/19/1676844 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer: SO/19/1676844

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

25-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-521821

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 24-06-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

stopzetting van procedure - geen toegang tot e Tendering