Rectificatie

R40 Sint-Lievenslaan: Bouw van een fietsonderdoorgang onder de Sint-Lievenspoort te Gent.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaanderen
Nationaal identificatienummer
0316.380.841_17466
Postadres
Koningin Maria Hendrikaplein 70 - bus 81
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Telefoon
+32 92762611
E-mail
bart.crombez@mow.vlaanderen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://wegenenverkeer.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=320099

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

R40 Sint-Lievenslaan: Bouw van een fietsonderdoorgang onder de Sint-Lievenspoort te Gent.

Referentienummer: AWV O-Vl-X40/R40/35-1M3D8H/18/1-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233100 - Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Het aanleggen van een fietsonderdoorgang thv. kruispunt Sint-Lievenslaan/Keizersvest-Dierentuinlaan/Zuidparklaan en het aanpassen van de bijhorende bovenbouw.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

18-09-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-526660

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 17-09-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

2 plannen Verhoging bestaande kaaimuur bijgevoegd.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2217 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!