cvba Volkswoningen van Duffel
Aankondiging van een opdracht

2020 Raamcontract: Onderhoud en herstellen van verwarmings- en sanitaire installaties van 1364 woongelegenheden opgedeeld in 3 percelen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
cvba Volkswoningen van Duffel
Nationaal identificatienummer
0404067356
Postadres
Nieuwstraat 3
Plaats
Duffel
Postcode
2570
NUTS-code
BE212 - Arr. Mechelen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Veerle De Pourcq
Telefoon
+32 15686814
E-mail
[email protected]
Fax
+32 15307999

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.volkswoningenduffel.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
cvba Volkswoningen van Duffel
Nationaal identificatienummer
0404067356
Postadres
Nieuwstraat 3
Plaats
Duffel
Postcode
2570
NUTS-code
BE212 - Arr. Mechelen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Ralph Wauters
Telefoon
+32 15686811
E-mail
[email protected]
Fax
+32 15307999
Hoofdadres
http://www.volkswoningenduffel.be
Adres van het kopersprofiel
-

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/124/KN/2020

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   Sociale huisvestingsmaatschappij

I.5) Hoofdactiviteit

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

2020 Raamcontract: Onderhoud en herstellen van verwarmings- en sanitaire installaties van 1364 woongelegenheden opgedeeld in 3 percelen

Referentienummer:   2020/08

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   50720000 - Reparatie en onderhoud van centrale verwarming

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.1.1

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   2

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 1

II.2.1) Benaming

PERCEEL 1 Onderhoud en herstellen van verwarmings- en sanitaire installaties van 452 woongelegenheden te Duffel (deels) - 2 jaar

Perceel nr.:   1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   50720000 - Reparatie en onderhoud van centrale verwarming
44621200 - Verwarmingsketels
45232460 - Sanitaire installaties
45259300 - Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallatie

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE212 - Arr. Mechelen

Voornaamste plaats van uitvoering:   Werkgebied Bonheiden, Duffel, Kontich, Mechelen en Sint-Katelijne-Waver

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

zie II.2.1

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kostencriterium - Naam:   A. Prijs voor onderhoud / verwarmingsaudit:  / Weging:   25

Kostencriterium - Naam:   B. Tarief werkuren (in regie) en verplaatsingskosten voor onderhouds-, herstellings- of vervangingswerken die geen deel uitmaken van de onderhoudsopdracht:  / Weging:   25

Kostencriterium - Naam:   C. Prijs voor leveren en plaatsen van een verwarmingsketel met nodige toebehoren:  / Weging:   25

Kostencriterium - Naam:   D. Prijs voor het leveren en plaatsen van eventuele toebehoren indien vereist en niet inbegrepen in hogervermelde posten:  / Weging:   25

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   24

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   Niet gespecifieerd

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 2

II.2.1) Benaming

PERCEEL 2 Onderhoud en herstellen van verwarmings- en sanitaire installaties van 423 woongelegenheden te Duffel (deels) - 2 jaar

Perceel nr.:   2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   50720000 - Reparatie en onderhoud van centrale verwarming

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE212 - Arr. Mechelen

Voornaamste plaats van uitvoering:   Werkgebied Bonheiden, Duffel, Kontich, Mechelen en Sint-Katelijne-Waver

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

zie II.2.1

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kostencriterium - Naam:   A. Prijs voor onderhoud / verwarmingsaudit:  / Weging:   25

Kostencriterium - Naam:   B. Tarief werkuren (in regie) en verplaatsingskosten voor onderhouds-, herstellings- of vervangingswerken die geen deel uitmaken van de onderhoudsopdracht:  / Weging:   25

Kostencriterium - Naam:   C. Prijs voor leveren en plaatsen van een verwarmingsketel met nodige toebehoren:  / Weging:   25

Kostencriterium - Naam:   D. Prijs voor het leveren en plaatsen van eventuele toebehoren indien vereist en niet inbegrepen in hogervermelde posten:  / Weging:   25

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   24

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   Niet gespecifieerd

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 3

II.2.1) Benaming

PERCEEL 3 Onderhoud en herstellen van verwarmings- en sanitaire installaties van 487 woongelegenheden te Duffel (deels) - 2 jaar

Perceel nr.:   3

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   50720000 - Reparatie en onderhoud van centrale verwarming

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE212 - Arr. Mechelen

Voornaamste plaats van uitvoering:   Werkgebied Bonheiden, Duffel, Kontich, Mechelen en Sint-Katelijne-Waver

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

zie II.2.1

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kostencriterium - Naam:   A. Prijs voor onderhoud / verwarmingsaudit:  / Weging:   25

Kostencriterium - Naam:   B. Tarief werkuren (in regie) en verplaatsingskosten voor onderhouds-, herstellings- of vervangingswerken die geen deel uitmaken van de onderhoudsopdracht:  / Weging:   25

Kostencriterium - Naam:   C. Prijs voor leveren en plaatsen van een verwarmingsketel met nodige toebehoren:  / Weging:   25

Kostencriterium - Naam:   D. Prijs voor het leveren en plaatsen van eventuele toebehoren indien vereist en niet inbegrepen in hogervermelde posten:  / Weging:   25

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   24

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   Niet gespecifieerd

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. Zie minimumeisen

Eventuele minimumeisen:

1. De recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie blijkt.

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. Zie minimumeisen

Eventuele minimumeisen:

1. * Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De diensten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener.
* Een lijst met de namen en de beroepskwalificaties van de personen die belast zijn met de uitvoering van de opdracht.
* Het cerga-nummer van de personen dewelke belast zijn met de uitvoering van de opdracht. Indien de dienstverlener geen cerga-nummer heeft bij het indienen van zijn offerte, stelt hij een verklaring op dat hij bereid is deze te behalen binnen het jaar na aanvang van het contract en dat hij in tussentijd bij het vernieuwen van installaties, verwarmingsketels ... een conformiteitsattest laat opmaken door een door Cerga erkend controleorganisme. De kosten voor de opmaak van dit conformiteitsattest zijn ten laste van de dienstverlener.
Vereiste erkenning: D16 (Sanitaire installaties en gasverwarmingsinstallaties met individuele toestellen), Klasse 3

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   06-08-2020

Plaatselijke tijd:   09:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   02-02-2021

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   06-08-2020

Plaatselijke tijd:   09:00

Plaats:   zetel van de maatschappij, Nieuwstraat 3 te 2570 Duffel

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
rechtbanken van het arrondissement Mechelen
Postadres
-
Plaats
nvt
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

26-06-2020