stad Kortrijk
Aankondiging van een opdracht

Vervangen greppels Grote Markt

De opdracht bestaat uit enerzijds het recycleren en bewerken van greppelstukken afkomstig van stedelijk depot te Rollegem en anderzijds het vervangen van de gladde greppels ter plaatse op de Grote Markt-Doorniksestraat

Publicatiedatum
06-12-2016
Deadline
12-01-2017 om 09:00
Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken
Regiocodes (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
stad Kortrijk
Postadres
Grote Markt 54, 8500 Kortrijk, BE
Contactpunt(en)
De heer Ludo Debaere

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 43 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken.

Economische en financiële draagkracht

NIHIL

Eventuele minimumeisen:

NIHIL

Vakbekwaamheid

NIHIL

Eventuele minimumeisen:

NIHIL
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 1