Rectificatie

Kanaal naar Charleroi - Stad Halle - Brug over de spoorlijnen L94 en L96 t.h.v. Vogelpers en aansluiting met Zuidbrug

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Afdeling Zeeschelde
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
NUTS-code
BE2 - VLAAMS GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
ing. Olivier Devriese
Telefoon
-
E-mail
olivier.devriese@wenz.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: www.wenz.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=288990

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Kanaal naar Charleroi - Stad Halle - Brug over de spoorlijnen L94 en L96 t.h.v. Vogelpers en aansluiting met Zuidbrug

Referentienummer: AZS-16EI/17/74-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45221100 - Bruggenbouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Deze aanneming wordt opgesplitst in twee delen:
Deelopdracht 1 (vast deel): Studie van de brug
Deelopdracht 2 (vast deel): Bouw van de brug

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

14-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-531953

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 20-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

De bepalingen van artikel 76§1 op pagina 39 van het bestek aangaande de uitvoeringstermijn worden als volgt verduidelijkt: - Onder ‘werknachten’ wordt verstaan de werkperiode vanaf 22u ’s avonds tot 6u ’s ochtends. Een werknacht kan, maar dit hoeft niet, een eventuele buitendienststelling van 4 uren inhouden van het spoorverkeer. - Onder ‘weekenddagen’ wordt verstaan een werkperiode op zaterdag of zondag tussen 6u ’s ochtends en 22u ‘s avonds. - Onder ‘weekendnacht’ wordt verstaan de werkperiode vanaf 22u ’s avonds tot 6u ’s ochtends op zaterdagnacht of zondagnacht. Een weekendnacht kan, maar dit hoeft niet, een eventuele buitendienststelling van 4 uren inhouden van het spoorverkeer. - Weekendwerk wordt niet verplicht door de aanbestedende overheid maar is afhankelijk van het plan van aanpak van de inschrijver en de toegestane buitendienststellingen van het spoorverkeer door Infrabel. - De buitendienststelling van 4 uren van het spoorverkeer kan de buitendienststelling van één of meerdere spoorlijnen tegelijkertijd inhouden, afhankelijk van het plan van aanpak van de inschrijver. Daarnaast zijn aan het aanbestedingsdossier de dwg-versie van het plan “SP 2.2.1 - Grondplan - Brug over spoorweg - Infrastructuur ontwerp – Overzichten” en van het plan “SP 2.7.1 - Overzichtsplan - Brug over spoorweg” toegevoegd. Deze dwg-versies worden louter ter informatie meegegeven. De PDF-versie van deze plannen wordt beschouwd als het officiële aanbestedingsplan.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2366 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!