EMMAUS VZW
Rectificatie

Modulair bouwen van een huisartsenwachtpost - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
EMMAUS VZW
Nationaal identificatienummer
BE 411.515.075
Postadres
Edgard Tinellaan 1c
Plaats
Mechelen
Postcode
2800
NUTS-code
BE212 - Arr. Mechelen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw An Desmet
Telefoon
+32 33803106
E-mail
[email protected]
Fax
+32 15446710

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.emmaus.be/

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Modulair bouwen van een huisartsenwachtpost - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer: 2020-AZ-002

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45215000 - Gebouwen in verband met gezondheidszorg en sociale dienstverlening, crematorium en openbare toiletten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

16-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-520392

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 15-06-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

In het bestel werden enkele kleine wijzigingen aangebracht onder technische bepalingen: III.3 Bouwprogramma III.4.5.4 Ventilatie -->Wijzigingen zijn in het rood gemarkeerd. Het nieuwe bestek vervangt integraal het vorige.