Aankondiging van een opdracht

2017/HFB/OA/33125 - De Hoge Rielen: slaapboxen bij paviljoenen 12 & 13.

Werken
Publicatie datum
13-04-2017
Deadline
23-05-2017 09:45
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Agentschap Facilitair Bedrijf | 1000 Brussel, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten, Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen
Opdrachtcodes (CPV)
34221000 - Mobiele containers voor bijzondere doeleinden
44211000 - Prefabgebouwen
45210000 - Bouwen van gebouwen
45212000 - Gebouwen voor vrijetijdsbesteding, sport, cultuur, logies en restaurant
45223220 - Ruwbouw
Korte inhoud
De Hoge Rielen: slaapboxen bij paviljoenen 12 & 13.
Beschrijving
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
zie bestek

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
zie bestek
Minimum vereisten
De aanbestedende overheid is van oordeel dat de vereiste erkenning is in categorie D.
De aanbestedende overheid is van oordeel dat de vereiste klasse 1 is.
De opgegeven vereiste erkenningsklasse geldt ten indicatieve titel.
truck tower-crane sharing