Aankondiging van een gegunde opdracht

Raamovereenkomst De Draai

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Heerhugowaard
Nationaal identificatienummer
56658398
Postadres
Parelhof 1
Plaats
Heerhugowaard
Postcode
1703 EZ
NUTS-code
NL - NEDERLAND
Land
NEDERLAND
Contactpersoon
Rob Knijn
Telefoon
+31 725755555
E-mail
post@heerhugowaard.nl
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.heerhugowaard.nl

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Raamovereenkomst De Draai

Referentienummer:   I.16.410

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45100000 - Bouwrijp maken van terreinen

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht betreft een raamovereenkomst ten behoeve van het bouwrijpmaken en het woonrijpmaken van diverse deelgebieden in nieuwbouwgebied De Draai te Heerhugowaard.

De Draai is een ontwikkelingsgebied waarbij uiteindelijk in het jaar 2030-2035 circa 2.600 woningen zijn gerealiseerd. Per jaar worden circa 150 percelen verkocht.

De overeenkomst zal worden aangegaan voor minimaal 1 jaar, met 3x een optie tot verlenging met 1 jaar.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   9.712.000,00

Munt:   EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   NL - NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:   Gemeente Heerhugowaard.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Genoemde (fictieve) hoeveelheden zijn voor een periode van 4 jaar.

Een indicatie van de omvang:

Opbreken betonbanden (BRM en WRM): ca. 23.500 m1.

Opbreken bestrating (BRM en WRM): ca. 69.500 m2.

Grond ontgraven en verwerken (BRM en WRM): ca. 140.000 m3.

Aanbrengen betonbanden (BRM en WRM): ca. 31.000 m1.

Aanbrengen betonstraatstenen (BRM en WRM): ca. 95.000 m2.

Aanbrengen riolering: ca. 12.000 m1.

Aanbrengen asfalt (fietspad): ca. 2.500 ton.

Aanbrengen lichtmasten: ca. 400 st.

Aanbrengen vaarduikers: totaal ca. 200 m1.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   ja

Beschrijving van opties:   Deze opdracht wordt aangegaan voor een periode van 1 (een) jaar met een optie tot verlenging van 3 (drie) keer een periode van 1 (een) jaar.

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2017/S 119-238798

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   1

Perceel nr.:   -

Benaming:   Raamovereenkomst De Draai

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

02-10-2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   8

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   8

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
KWS Infra B.V.
Nationaal identificatienummer
05062469
Postadres
Lange Dreef 9
Plaats
Vianen
NUTS-code
NL
Postcode
4131NJ
Land
NEDERLAND
Telefoon
+31 347357300
E-mail
prekwalificatie@kws.nl
Fax
+31 347357400
Internetadres
http://www.kws.nl
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   10.000.000,00 EUR

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Laagste offerte:   9.712.000,00 EUR

Hoogste offerte:   13.900.000,00 EUR

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Rechtbank Noord Holland
Postadres
Kruseman van Eltenweg 2
Plaats
Alkmaar
Postcode
1817 BC
Land
NEDERLAND
Telefoon
+31 725274646
E-mail
info.alkmaar@rechtspraak.nl
Fax
+31 725274716
Internetadres
http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   Zie inschrijfleidraad.

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Rechtbank Noord Holland
Postadres
Kruseman van Eltenweg 2
Plaats
Alkmaar
Postcode
1817 BC
Land
NEDERLAND
Telefoon
+31 725274646
E-mail
info.alkmaar@rechtspraak.nl
Fax
+31 725274716
Internetadres
http://www.rechtspraak.nl

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

09-01-2018

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2217 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!