Aankondiging van een gegunde opdracht

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van milieuhygiënisch onderzoek in het kader van VLAREBO en VLAREMA en dienstverlening in het kader van VLAREM.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Afdeling Zeeschelde
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
NUTS-code
BE2 - VLAAMS GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
sven.vlaeminck@wenz.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.wenz.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=291910

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Publiekrechtelijke instelling

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van milieuhygiënisch onderzoek in het kader van VLAREBO en VLAREMA en dienstverlening in het kader van VLAREM.

Referentienummer:   AZS-16EI/17/65-F03_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45111250 - Uitvoering van bodemonderzoek

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van milieuhygiënisch onderzoek in het kader van VLAREBO en VLAREMA en dienstverlening in het kader van VLAREM.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

Munt:   -


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 1

II.2.1) Benaming

tij-onafhankelijke rivieren en kanalen

Perceel nr.:   1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   71351500 - Bodemonderzoeksdiensten

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE2 - VLAAMS GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

- het opstellen van een technisch verslag in het kader van grondverzet
- het hertoetsen en actualiseren van bestaande technische verslagen
- het uitvoeren van oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken in het kader van overdracht van risicogronden
- het opstellen en begeleiden van kleinschalige bodemsaneringsprojecten
- het nemen van controlestalen van aangeleverde partijen bodem op werven van de aanbestedende overheid
- het nemen van stalen van bodem, grondwater en oppervlaktewater in het kader van monitoring of bij calamiteiten
- het uitvoeren van waterbodemonderzoek in het kader van het baggeren of ruimen van waterlopen met het oog op storten, behandelen of hergebruik van baggerspecie
- het opstellen van een sloopopvolgingsplan en desgevallend een controleverslag in kader van het in de toekomst in werking tredende traceerbaarheidssysteem voor bouw- en sloopmateriaal conform de bepalingen artikel 4.3.5 van het VLAREMA
In deze opdrachten zitten hoofdzakelijk volgende taken vervat:
- het bepalen van de onderzoeksstrategie
- het uitvoeren van veldwerk
- het analyseren van stalen in een erkend laboratorium
- de rapportage
- overleg met aanbestedende overheid, vergunningverlenende en adviserende overheden
- indiening van een dossier ter conformverklaring of goedkeuring bij een erkende bodembeheerorganisatie of de OVAM
De opdrachten in het kader van VLAREBO en VLAREMA dienen te worden uitgevoerd conform de vigerende wetgeving, codes van goede praktijk, compendia en erkenningen (conform VLAREL).

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 2

II.2.1) Benaming

tij-afhankelijke rivieren

Perceel nr.:   2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   71351500 - Bodemonderzoeksdiensten

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE2 - VLAAMS GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

- dezelfde diensten als voor perceel 1 aangevuld met:
- het adviseren en begeleiden van de aanbestedende overheid inzake omgevingsvergunningen voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit,
- het adviseren en begeleiden van de aanbestedende overheid betreffende grensoverschrijdend transport en toepassing van bodem en grond/afvalstoffen.
Het begeleiden van de aanbestedende overheid inzake omgevingsvergunningen omvat het opstellen van aanvraagdossiers voor nieuwe omgevingsvergunningen en wijziging van bestaande vergunningen conform VLAREM, inclusief overleg met de aanbestedende overheid, vergunningverlenende en adviserende overheden.
Het begeleiden van de aanbestedende overheid inzake grensoverschrijdend transport en toepassing van bodem en grond/afvalstoffen, omvat het opstellen van aanvraagdossiers voor transport van bodem en grond- en afvalstoffen over de Belgisch-Nederlandse grens (EVOA), in functie van grote infrastructuurprojecten, conform VLAREBO en VLAREMA, inclusief overleg met de aanbestedende overheid, vergunningverlenende en adviserende overheden.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   -

Perceel nr.:   -

Benaming:   -

Een opdracht/perceel wordt gegund:   neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

De opdracht/het perceel wordt niet gegund

Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen:   ja

Andere redenen (stopzetting van de procedure):   neen

Referentie van de aankondiging:   -

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   -

Perceel nr.:   -

Benaming:   -

Een opdracht/perceel wordt gegund:   neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

De opdracht/het perceel wordt niet gegund

Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen:   ja

Andere redenen (stopzetting van de procedure):   neen

Referentie van de aankondiging:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

Dossier wordt opnieuw aanbesteed: 16EI/17/104

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Waterwegen en Zeekanaal Nv
Postadres
Oostdijk 110
Plaats
Willebroek
Postcode
2830
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

21-11-2017

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-