Rectificatie

UITBREIDING BLOK WEST - Nieuwbouw Blok West verdieping 2 en 3 - en verbouwing fysio - PERCEEL2: afwerking en technieken

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Onze Lieve Vrouw Van Troost v.z.w.
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Kroonveldlaan 50
Plaats
Dendermonde
Postcode
9200
NUTS-code
BE232 - Arr. Dendermonde
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Filip Vermijlen
Telefoon
+32 52252987
E-mail
filip.vermijlen@azsintblasius.be
Fax
+32 52252871

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.azsintblasius.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

UITBREIDING BLOK WEST - Nieuwbouw Blok West verdieping 2 en 3 - en verbouwing fysio - PERCEEL2: afwerking en technieken

Referentienummer: 2017/282

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45215140 - Bouwen van ziekenhuisfaciliteiten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

06-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-534783

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 15-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
Vereiste erkenning: D4 (Geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al dan niet geprefabriceerd), Klasse 7.
Te lezen:
Overeenkomstig de wetgeving tot regeling van de erkenning van aannemers van werken en art. 70 KB Plaatsing, zal de inschrijver voor onderhavige aanneming op basis van de raming voldoen aan de voorwaarden tot erkenning in: - Categorie of Ondercategorie: D of D4 Klasse: 7 In de mate dat de offerteprijs van de inschrijver en/of het uiteindelijke bestelbedrag een erkenning in een hogere klasse zou vereisen, dient de inschrijver ook over dergelijke erkenning te beschikken. In uitvoering zullen volgende categoriën en/of ondercategoriën dienen voorgelegd te worden (en dit telkens in de klasse die blijkt hui het bedrag van de offerte): - voor de werken wanden en plafonds (H10+H11): D4 - voor de werken HVAC (H16): D17 en D18 - voor de werken sanitair (H17): D16 - voor de werken medische gassen (H18): D16. - voor de werken elektriciteit (H19): P1

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
Gedurende de plaatsingsprocedure kan enkel schriftelijk per e-mail (AZSB17036@ar-te.be) inlichtingen bekomen worden. Ook vragen naar aanleiding van het plaatsbezoek dienen op deze wijze schriftelijk gesteld te worden. Er zal één vragenronde worden georganiseerd: voor alle schriftelijke vragen die zijn toegekomen bij de Ontwerper uiterlijk vrijdag 08-12-2017 om 16.00u zal schriftelijk worden geantwoord uiterlijk vrijdag 15-12-2017 (per e-mail, waarbij de inschrijvers binnen de 2 werkdagen de ontvangst van deze e-mail zullen bevestigen). Er zal niet meer worden geantwoord op vragen die bij de Ontwerper en/of de Aanbesteder zijn toegekomen na vrijdag 08-12-2017 om 16.00u. Dit doet evenwel geen afbreuk aan de meldingsplicht van de inschrijver op het vlak van vergissingen en leemten in de zin van art. 79 en 81 van het KB Plaatsing. Een kopie van zijn briefwisseling wordt door de inschrijver overgemaakt aan de Aanbesteder, of de inschrijver zet de Aanbesteder in cc bij mailverkeer (peter.bisschop@azsintblasius.be). Alvorens zijn offerte in te dienen, wordt de inschrijver de mogelijkheid geboden om een plaatsbezoek te doen zodat hij een precies beeld kan hebben van de omstandigheden waarin de uit te voeren werken van het huidige bijzonder bestek, met name van de juiste ligging, toestand, omvang en aard van het terrein, van de bebouwing in en rond de bouwplaats en van alle andere factoren die van belang zijn voor de opmaak van zijn offerte. De inschrijver kan zich ter plaatse van de omgeving en de situatie vergewissen. Hij zal zich achteraf nooit kunnen beroepen op onwetendheid over deze factoren. Hij heeft bijgevolg geen recht op een extra vergoeding of termijnsverlenging door een slechte kennis van de bestaande situatie van zijn kant. Voor het plaatsbezoek dient de inschrijver contact te nemen met de Aanbesteder om datum en uur voor het plaatsbezoek vast te leggen. Contactpersoon: - Corinne Decaluwé: tel (32-52) 25 20 88, e-mail: corinne.decaluwe@azsintblasius.be, of - Peter Bisschop: tel (32-52) 25 28 32, e-mail: peter.bisschop@azsintblasius.be, of - Ronny Michiels: tel (32-52) 25 27 88, e-mail: ronny.michiels@azsintblasius.be Het plaatsbezoek is minstens 24 uur op voorhand aan te vragen. Plaatsbezoek kan vanaf vrijdag 17-11-2017. Uiterste datum waarop een plaatsbezoek kan plaatsvinden is vrijdag 08-12-2017. Het bewijs van plaatsbezoek wordt conform het model in bijlage correct ingevuld en ondertekend.
Te lezen:
Gedurende de plaatsingsprocedure kan enkel schriftelijk per e-mail (AZSB17036@ar-te.be) inlichtingen bekomen worden. Ook vragen naar aanleiding van het plaatsbezoek dienen op deze wijze schriftelijk gesteld te worden. Er zal één vragenronde worden georganiseerd: voor alle schriftelijke vragen die zijn toegekomen bij de Ontwerper uiterlijk woensdag 13-12-2017 om 16.00u zal schriftelijk worden geantwoord uiterlijk woensdag 20-12-2017 (per e-mail, waarbij de inschrijvers binnen de 2 werkdagen de ontvangst van deze e-mail zullen bevestigen). Er zal niet meer worden geantwoord op vragen die bij de Ontwerper en/of de Aanbesteder zijn toegekomen na woensdag 13-12-2017 om 16.00u. Dit doet evenwel geen afbreuk aan de meldingsplicht van de inschrijver op het vlak van vergissingen en leemten in de zin van art. 79 en 81 van het KB Plaatsing. Een kopie van zijn briefwisseling wordt door de inschrijver overgemaakt aan de Aanbesteder, of de inschrijver zet de Aanbesteder in cc bij mailverkeer (peter.bisschop@azsintblasius.be). Alvorens zijn offerte in te dienen, wordt de inschrijver de mogelijkheid geboden om een plaatsbezoek te doen zodat hij een precies beeld kan hebben van de omstandigheden waarin de uit te voeren werken van het huidige bijzonder bestek, met name van de juiste ligging, toestand, omvang en aard van het terrein, van de bebouwing in en rond de bouwplaats en van alle andere factoren die van belang zijn voor de opmaak van zijn offerte. De inschrijver kan zich ter plaatse van de omgeving en de situatie vergewissen. Hij zal zich achteraf nooit kunnen beroepen op onwetendheid over deze factoren. Hij heeft bijgevolg geen recht op een extra vergoeding of termijnsverlenging door een slechte kennis van de bestaande situatie van zijn kant. Voor het plaatsbezoek dient de inschrijver contact te nemen met de Aanbesteder om datum en uur voor het plaatsbezoek vast te leggen. Contactpersoon: - Corinne Decaluwé: tel (32-52) 25 20 88, e-mail: corinne.decaluwe@azsintblasius.be, of - Peter Bisschop: tel (32-52) 25 28 32, e-mail: peter.bisschop@azsintblasius.be, of - Ronny Michiels: tel (32-52) 25 27 88, e-mail: ronny.michiels@azsintblasius.be Het plaatsbezoek is minstens 24 uur op voorhand aan te vragen. Plaatsbezoek kan vanaf vrijdag 17-11-2017. Uiterste datum waarop een plaatsbezoek kan plaatsvinden is woensdag 13-12-2017. Het bewijs van plaatsbezoek wordt conform het model in bijlage correct ingevuld en ondertekend. [Alle wijzigingen werden aangebracht in het bestek dat online ter beschikking staat].

Overige nadere inlichtingen

Alle wijzigingen werden aan het bestek aangebracht en zijn online te consulteren via volgende link: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/282/V5/2017