Aankondiging van een opdracht

Herinrichting kruispunt N253 met ontsluitingsweg lokale bedrijvenzone Rameis - Overijse - N253 Terhulpsesteenweg

Werken
Publicatie datum
16-02-2016
Deadline
04-04-2016 10:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant | 3000 Leuven, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
34928000 - Wegmeubilair
34996000 - Besturings-, beveiligings- of signalisatie-uitrusting voor wegen
45232440 - Aanleggen van rioleringsbuizen
45233120 - Wegenbouwwerken
45233162 - Aanleggen van fietspad
45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen
Korte inhoud
De herinrichting van een deel van de Terhulpensesteenweg (N253), op ca. 150m ten zuiden van het oprittencomplex van de E411 voor de aansluiting van een nieuwe lokale bedrijvenzone Rameis. Aanleg van rijweg in asfaltverharding, afslagstroken naar bedrijventerrein, vrijliggende fietspaden, voetpaden, oversteekplaats, bushalteplaatsen en steunlicht.
Beschrijving
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Art. 67 bestek: Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van opdrachtnemer van werken, tonen de inschrijvers hun financiële en economische draagkracht aan met het volgende document / de volgende documenten:
1) passende bankverklaringen, conform bijlage 3 van het KB Plaatsing;
2) een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet in werken van de onderneming over de laatste drie boekjaren, waarbij de minimale omzet minstens 2x de inschrijvingsprijs moet zijn.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
art. 69 bestek:
Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken, tonen de inschrijvers hun technische bekwaamheid aan met de volgende referentie(s):
1) studie- en beroepskwalificaties van de inschrijver en/of van het ondernemingskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) voor de leiding van de werken. Deze verantwoordelijke dient minimaal over een bachelor-diploma te beschikken en dient een minimale ervaring van 5 jaar te hebben,
2) een lijst van de belangrijkste werken uitgevoerd vijf jaar voorafgaand aan de aankondiging van deze opdracht, waaruit zijn ervaring in de bedoelde materie moet blijken en die worden gestaafd met getuigschriften van goede uitvoering. Deze getuigschriften vermelden
 de inhoud van de opdracht;
 het bedrag van de opdracht;
 de uitvoeringsperiode van de opdracht;
 de naam en contactgegevens van een contactpersoon bij het bedrijf, de instelling of de organisatie waarvoor de opdracht werd verricht;
 of de werken werden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht.
In de inschrijving dienen minimaal 5 attesten van goede uitvoering aanwezig te zijn.
In geval van werken voor particulieren, kunnen de referenties worden gestaafd door een verklaring op erewoord van de inschrijver zelf.
Minimum vereisten
Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: C
truck tower-crane sharing