Zorgbedrijf Leuven, OCMW-vereniging van publiek recht
Rectificatie

Vervangingsnieuwbouw Booghuys. Perceel 01: ruwbouw winddicht met binnenafwerking, technische installaties & omgevingswerken

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Zorgbedrijf Leuven, OCMW-vereniging van publiek recht
Nationaal identificatienummer
ZBL 0663810590
Postadres
Andreas Vesaliusstraat 47
Plaats
Leuven
Postcode
3000
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Siska Dutillieux
Telefoon
+32 16248251
E-mail
[email protected]
Fax
+32 16248249

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.zorgleuven.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Vervangingsnieuwbouw Booghuys. Perceel 01: ruwbouw winddicht met binnenafwerking, technische installaties & omgevingswerken

Referentienummer: ZL-FCD-2017-284

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45223220 - Ruwbouw

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

27-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-534055

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 08-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
15-01-2018 14:00
Te lezen:
22-01-2018 14:00

Overige nadere inlichtingen

Aanvulling 2 vragen en antwoorden vragenronde 2 en nieuwe detailmeetstaat hoofdstuk 3 en gecorrigeerde samenvattende meetstaat