Rectificatie

Sint-Jozef te Lier, blok B: Renovatie van Brasserie, inkomzone en administratie: Ruwbouw, afwerking en vaste kasten

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Amate vzw
Nationaal identificatienummer
0893.678.915_556559
Postadres
Koningin-Astridlaan 2 bus 57/58
Plaats
Lier
Postcode
2500
NUTS-code
BE212 - Arr. Mechelen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 471710327
E-mail
wout.vandenheuvel@amate.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.amate.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=306918

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Sint-Jozef te Lier, blok B: Renovatie van Brasserie, inkomzone en administratie: Ruwbouw, afwerking en vaste kasten

Referentienummer: Amate vzw-228.06r-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Het renoveren van de bestaande inkomzone, cafetaria en administratie van het WZC Sint-Jozef Lier; voor rekening van Amate VZW.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

15-05-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-512117

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 26-04-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Detaimeetstaat voor extra informatie

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1735 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!