De Vlaamse Waterweg nv
Rectificatie

Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van hoogspanningsinstallaties

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
De Vlaamse Waterweg nv
Nationaal identificatienummer
0216.173.309_16711
Postadres
Oostdijk 110
Plaats
Willebroek
Postcode
2830
NUTS-code
BE212 - Arr. Mechelen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Glenn Van Weereld
Telefoon
+31 38606211
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vlaamsewaterweg.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376235

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van hoogspanningsinstallaties

Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-ATE-20-0012-F02_2

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45315100 - Elektrotechnische installatiewerken

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Deze opdracht omvat in hoofdzaak het leveren en plaatsen van hoogspanningsinstallaties in zowel bestaande gebouwen als in nieuw te leveren prefabcabines.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

29-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-517345

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 22-05-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
30-06-2020 09:30
Te lezen:
08-07-2020 09:30

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
30-06-2020 09:30
Te lezen:
08-07-2020 09:30

Overige nadere inlichtingen

Hierbij publiceren wij Terechtwijzend bericht 2. Door dit terechtwijzend bericht 2 werd de samenvattende opmetingsstaat aangepast, deze wordt hierbij eveneens gepubliceerd. Gelieve deze versie van de samenvattende opmetingsstaat te gebruiken bij het indienen van uw offerte