Infrax cvba, die optreedt in naam en voor rekening van Infrax Limburg, Infrax West, Inter-aqua, Inter-energa, Inter-media, Iveg, PBE en Riobra
Aankondiging van een opdracht

R/003835: Leopoldsburg - Bergstraat, Leonard Meesstraat.

R/003835: Leopoldsburg - Bergstraat, Leonard Meesstraat.
De opdracht behelst vooral:
- Opbraak van bestaande wegenis;
- Opbraak van bestaande riolering;
- De aanleg van een riolering;
- Aanleg van nieuwe wegenis.

Publicatiedatum
21-12-2016
Deadline
27-01-2017 om 10:10
Opdrachtcodes (CPV)
45232400 - Bouwwerkzaamheden voor riool
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrax cvba, die optreedt in naam en voor rekening van Infrax Limburg, Infrax West, Inter-aqua, Inter-energa, Inter-media, Iveg, PBE en Riobra
Postadres
Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt, BE
Ter attentie van
May Denier / Lydia Vandezande

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

1. Uittreksel uit het strafregister bijvoegen inzake het bedrijf (opvraagbaar via http://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/diensten_van_de_fod/documenten_aanvragen/uittreksel_strafregister)
2. Document “Identificatiegegevens” bijvoegen
3. Aangaande Belgische opdrachtnemers:
De via elektronische weg op Telemarc beschikbare attesten inzake de belastingen, heffingen en RSZ zullen via elektronische weg (Digiflow/Telemarc) opgevraagd en gecontroleerd worden door Infrax.
De opdrachtnemers die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt en dat niet onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders, voegen de passende RSZ attesten bij hun offerte, bedoeld in artikel 62 § 2 van het KB plaatsing 2011. Het attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid moet bevestigen dat de opdrachtnemer, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van de aanvraag tot deelneming of offerte, al naargelang, is opgemaakt, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
Aangaande buitenlandse opdrachtnemers:
De buitenlandse opdrachtnemers voegen een bewijs toe aan hun aanvraag tot deelneming of offerte waaruit blijkt dat ze voldoen aan de sociale en fiscale verplichtingen.

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Wat de technische bekwaamheid betreft acht de aanbestedende overheid de voorwaarden vastgesteld
door of krachtens de wet van 20 maart 1991 als voldoende, meer bepaald deze voor werken,
erkenning: klasse 4 (tot € 900.000), categorie C.