Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaanderen
Rectificatie

Wegenonderhoud in D414 Sint-Niklaas, clusterbestek : Onderhoudspacht, schadeherstellin-gen, herstellen van vangrails, leveren en plaatsen verticale signalisatie

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaanderen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Koningin Maria Hendrikaplein 70 - bus 81
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Telefoon
+32 37802040
E-mail
[email protected]
Fax
+32 37802060

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=282783

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=282783

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Wegenonderhoud in D414 Sint-Niklaas, clusterbestek : Onderhoudspacht, schadeherstellin-gen, herstellen van vangrails, leveren en plaatsen verticale signalisatie

Referentienummer: AWV O-Vl-O40/D414/72-1M3D8H/17/24-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45233141 - Wegenonderhoud

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

clusterbestek wegenonderhoud in D414 Sint-Niklaas: onderhoudspacht en schadeherstellingen, herstellen van vangrails, leveren en plaatsen verticale signalisatie.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

17-08-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-526094

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 16-08-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Er werd een nieuwe samenvattende meetstaat gepubliceerd op 17/08. Het geraamd stockbedrag werd ingevuld in de meetstaat voor de delen: 1-A, 2 en 3. Gelieve deze "te gebruiken laatste SO" te gebruiken. Tevens werd deze aanbesteding verdaagd naar maandag 28/08/2017 om 10u.