Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Bouw- en inrichtingswerken binnen en buiten van een nieuw bpost mail center “Sankt-Vith”

Algemene aannemingswerken voor het bouwen van een mail center: bouwwerkzaamheden, inrichtingswerken (binnen en buiten), elektriciteitswerken en HVAC werken. Voor meer details zie selectieleidraad (Deel 1 Scope van de opdracht)

Datum van verzending van deze aankondiging
07-12-2017
Publicatiedatum
07-12-2017
Deadline
17-01-2018
Regiocodes (NUTS)
BE33 - Prov. Liège
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
45213250 - Bouwen van industriegebouwen
Contracttype
Werken
Procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
bpost
Postadres
Muntcenter
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Luc Verschelden
E-mail
luc.verschelden@bpost.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
3600000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

Gelieve hiervoor de selectieleidraad te willen raadplegen, in het bijzonder hoofdstuk 4 punt 6

Eventuele minimumeisen:

Gelieve hiervoor de selectieleidraad te raadplegen, in het bijzonder hoofdstuk 4 punt 6
OPGELET, de in de selectieleidraad vereiste ondersteunende documenten dienen door de kandidaat bij de aanvraag tot deelneming gevoegd te worden (de verklaring op eer volstaat niet).

Technische en beroepsbekwaamheid

Gelieve hiervoor de selectieleidraad te willen raadplegen, in het bijzonder hoofdstuk 4 punt 7

Eventuele minimumeisen:

Gelieve hiervoor de selectieleidraad te raadplegen, in het bijzonder hoofdstuk 4 punt 7
OPGELET, de in de selectieleidraad vereiste ondersteunende documenten dienen door de kandidaat bij de aanvraag tot deelneming gevoegd te worden (de verklaring op eer volstaat niet).