Rectificatie

inrichting van didactische keukens

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Hogeschool Gent
Nationaal identificatienummer
BE 0255.647.755
Postadres
Geraard de Duivelstraat 5
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 92433333
E-mail
projecten@hogent.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.hogent.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

inrichting van didactische keukens

Referentienummer: DFIT/SP/17.01A

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45214300 - Bouwwerkzaamheden voor school voor hoger onderwijs

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.1.1

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

12-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-534692

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 14-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
-
In plaats van:
20-12-2017 11:00
Te lezen:
16-01-2018 11:00

Overige nadere inlichtingen

Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar dinsdag 16 januari 2018, 11.00. Nieuwe documenten toegevoegd: voor toelichting zie Publicatie 2017_12_12_2017_01A_nota rechtzetting_inrichten didactische keukens.pdf