Rectificatie

ONDERHOUDSWERKEN TIJDENS JAARLIJKSE STILSTAND SLIBDROGER DEURNE

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Aquafin (3p)
Nationaal identificatienummer
0440.691.388_24451
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
An Lommez
Telefoon
+32 34504817
E-mail
an.lommez@aquafin.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.aquafin.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=308010

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

ONDERHOUDSWERKEN TIJDENS JAARLIJKSE STILSTAND SLIBDROGER DEURNE

Referentienummer: AQF (3p)-CA/AL/2018/00020-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45232420 - Bouwwerkzaamheden voor rioolwaterzuiveringsinstallaties

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Het onderhoud, aanpassing en herstelling van, door Aquafin te bepalen, mechanische uitrustingen behorend tot de slibdroger van Deurne. Ook dringende tussenkomsten kunnen een onderdeel zijn van deze opdracht.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

15-05-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-513243

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 14-05-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

aanvullingen aansprakelijkheid en verzekeringen (in geel aangeduid in document rectificatie bestek)

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1735 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!