Rectificatie

Brussel - Regie der Gebouwen - Herinrichtingswerken kantoren, inkomhal + aanpassing HVAC, elektriciteit, data telefonie en toegangscontrole.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1060
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
dhr. Steve Jacobs, Architect Attaché
Telefoon
+32 475750531
E-mail
Steven.Jacobs@regiedergebouwen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.buildingsagency.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=287934

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Brussel - Regie der Gebouwen - Herinrichtingswerken kantoren, inkomhal + aanpassing HVAC, elektriciteit, data telefonie en toegangscontrole.

Referentienummer: BRU-2017-232208-70A-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Brussel - Regie der Gebouwen - Herinrichtingswerken kantoren, inkomhal + aanpassing HVAC, elektriciteit, data telefonie en toegangscontrole.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

09-11-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-532582

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 208-429726

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 28-10-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
II.2.14)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
In plaats van:
De werken op de verdiepingen 14, 17 & 18 dienen uiterlijk tegen 31 juli 2018 beëindigd te zijn. De totale uitvoeringstermijn is 300 werkdagen.
Te lezen:
Het geheel van de opdracht dient uitgevoerd te worden binnen 300 werkdagen.

Overige nadere inlichtingen

Aanpassing aan het bestek : Bestand “NL_679_01.01_Adm_Bepal.pdf” In plaats van : 72 Uitvoeringstermijnen (artikel 76 K.B. Uitvoering) De werken op de verdiepingen 14, 17 & 18 dienen uiterlijk tegen 31 juli 2018 beëindigd te zijn. Het geheel van de opdracht dient uitgevoerd te worden binnen 300 werkdagen. Moet men lezen : 72 Uitvoeringstermijnen (artikel 76 K.B. Uitvoering) Het geheel van de opdracht dient uitgevoerd te worden binnen 300 werkdagen. “De werken op de verdiepingen 14, 17 & 18 dienen uiterlijk tegen 31 juli 2018 beëindigd te zijn.” Is niet langer van toepassing

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2387 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!