Antwerpen
Rectificatie

Heraanleg speelterrein Ruimtevaartlaan, Deurne

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Antwerpen
Nationaal identificatienummer
0207.500.123_22847
Postadres
Grote Markt 1
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Osman Kolčaković
Telefoon
+32 33384209
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://www.antwerpen.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380091

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Heraanleg speelterrein Ruimtevaartlaan, Deurne

Referentienummer: Antwerpen-GAC_2020_01250-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45112723 - Landschappelijk ontwerp voor speelterreinen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Heraanleg speelterrein Ruimtevaartlaan, Deurne

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

30-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-522320

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 29-06-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Volgende documenten werden toegevoegd: - 01250_20200629_plan_Ruimtevaartlaan_UP, omdat document 01250_20200305_plan_Ruimtevaartlaan_UP_BT_OPM_GBK_KLIP 1, niet geopend kon worden. - dwg-plan 01250_20200629_plan_Ruimtevaartlaan_UP_vers.2013, werd in een lagere versie ter beschikking gesteld (vers. 2013).