De Vlaamse Waterweg nv
Rectificatie

Zeeschelde L.O. te Hulst (NL) en te Beveren (B): Realisatie van estuariene natuur in de Hedwige-Prosperpolder

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
De Vlaamse Waterweg nv
Nationaal identificatienummer
0216.173.309_16711
Postadres
Havenstraat 44
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
NUTS-code
BE221 - Arr. Hasselt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Hans Quaeyhaegens
Telefoon
+32 32246724
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vlaamsewaterweg.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=304356

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Zeeschelde L.O. te Hulst (NL) en te Beveren (B): Realisatie van estuariene natuur in de Hedwige-Prosperpolder

Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-AZZ-18-0008-F02_4

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45112000 - Graafwerkzaamheden en grondverzet

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

De werken omvatten:- voorbereidende werken (het rooien van bomen en verwijderen van begroeiing, het slopen van woningen/gebouwen, …);- het graven van geulen en kreken;- de aanleg van een nieuwe primaire waterkering;- de aanleg van een verharde berm langsheen de Leidingendam;- het herprofileren van het binnengebied van Prosperpolder-Noord;- het afgraven van de Scheldedijk en Sieperdadijk.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

20-12-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-529891

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 198-447149

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 12-10-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Terechtwijzend bericht 6: Zoals aangekondigd in vorig terechtwijzend bericht is binnen de contouren van het project tijdelijke compensatienatuur gevestigd op Vlaamse grondgebied onder de vorm van strand- en plasvlaktes over een oppervlakte van circa 70 ha. Tijdens de uitvoering van de werken dient deze tijdelijke natuur gefaseerd te worden omgevormd tot een nieuwe configuratie van broedvogeleilanden. Dit heeft geresulteerd in een grondige aanpassing van de opdrachtdocumenten. De tekst van het bestek en de vorige terechtwijzende berichten worden integraal vervangen door een gecoördineerde versie van het bestek en bijhorende meetstaat waarin alle aanpassingen zijn verwerkt en die gevoegd zijn bij dit terechtwijzend bericht. De vorige en huidige aanpassingen aan de tekst van het bestek zijn gemarkeerd in kleur zodat het verschil met de oorspronkelijke versie duidelijk is. Inschrijvers kunnen aan deze markeringen echter geen rechten ontlenen en dienen de gehele tekst grondig te bestuderen bij de opmaak van hun offerte. Daarenboven zijn enkele bijlagen toegevoegd of gewijzigd, eveneens te vinden bij dit terechtwijzend bericht.