Gemeente Riemst
Aankondiging van een opdracht

Aanleg stoepen en aanpassing riolering, dienstjaar 2017

De opdracht, dienstjaar 2017, omvat de aanleg van stoepen en de aanpassing van de riolering in de St. Servaasstraat te Zichen, de Kalderstraat en A. Meulemansstraat te Zussen, de Schepen Salsstraat in Vlijtingen en de Pennestraat te Val-meer.
Evenals stoepherstellingen op verschillende locaties over het grondgebied van de gemeente Riemst.

Publicatiedatum
16-12-2016
Deadline
26-01-2017 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
45233161 - Aanleggen van trottoirs
45232440 - Aanleggen van rioleringsbuizen
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Riemst
Postadres
Maastrichtersteenweg 2b, 3770 Riemst, BE
Contactpunt(en)
De heer Ludo Reynaerts

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek: impliciete verklaring op erewoord: door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
De inschrijver hoeft in dit verband geen verklaring of attesten bij te voegen.
De aankoopdienst vraagt het fiscaal- en RSZ attest van de inschrijvers zelf aan.
Voor de gunning zal aan de laagste inschrijver een uittreksel uit het centraal strafregister, op naam van de firma, gevraagd worden.

Economische en financiële draagkracht

* Zie bestek: De eerst gerangschikte inschrijver zal voor de gunning van de opdracht gevraagd worden een passende bankverklaring voor te leggen.

Eventuele minimumeisen:

* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011 zal voor de gunning aan de laagste inschrijver gevraagd worden.

Vakbekwaamheid

* Zie bestek: De inschrijver dient op het ogenblik van de gunning in het bezit te zijn van de erkenning en klasse die overeenkomt met het goed te keuren gunningbedrag.

Eventuele minimumeisen:

Op basis van de raming dient de inschrijver in het bezit te zijn van erkenning Catg. C, klasse 2
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 2