Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep)
Rectificatie

Raamovereenkomst aanleg drinkwaterleiding DN600 op de voormalige Ford site Genk

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep)
Nationaal identificatienummer
0224.771.467_16853
Postadres
Vooruitgangstraat 189
Plaats
Brussel
Postcode
1030
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Nils Huygens
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.dewatergroep.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=377509

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Raamovereenkomst aanleg drinkwaterleiding DN600 op de voormalige Ford site Genk

Referentienummer: VMW-20200014-F05_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45232150 - Werkzaamheden in verband met waterleidingen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Het aanleggen van drinkwaterleidingen te Genk op de voormalige Ford site dit door middel van aanleg in open sleuf en gestuurde boring.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

24-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-518932

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 04-06-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
30-06-2020 10:00
Te lezen:
06-07-2020 10:00

Overige nadere inlichtingen

Erratum 4