Gemeente Tessenderlo
Rectificatie

Aanleg kunstgrasveld A en C terrein Thes Sport

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Tessenderlo
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Markt 15a
Plaats
Tessenderlo
Postcode
3980
NUTS-code
BE221 - Arr. Hasselt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Geert Schepers
Telefoon
+32 13353376
E-mail
[email protected]
Fax
+32 13673693

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.tessenderlo.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanleg kunstgrasveld A en C terrein Thes Sport

Referentienummer: 2020/511

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45212221 - Bouwwerkzaamheden voor installaties voor sportterrein

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

17-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-518980

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 04-06-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Terechtwijzend bericht naar aanleiding van vragen van inschrijvers.