Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
Aankondiging van een opdracht

Rauter

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Jourdanstraat 45-55
Plaats
Brussel
Postcode
1060
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 25331989
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.slrb.irisnet.be/

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=282827

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=282827

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

het hierboven vermelde adres

via elektronische weg op:   -

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Publiekrechtelijke instelling

I.5) Hoofdactiviteit

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Rauter

Referentienummer:   SLRB-Rauter-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45210000 - Bouwen van gebouwen

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht heeft betrekking op de verwezenlijking van werken met bijbehorende diensten inzake ontwerp en opvolging van de werken overeenkomstig de in het programma en de technische en functionele bepalingen gedefinieerde doelstellingen.
Het project ligt in de Rauterstraat en de Bergensesteenweg 585 op de percelen gekadastreerd 1e afdeling, perceel nr. 577V2 en betreft de bouw van ongeveer 32 sociale woningen, 1100m² kantoren, 190m² werkplaatsen voor de regie en 200m² sociaal restaurant, het geheel kadert in het Gewestelijk Huisvestingsplan.

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De opdracht heeft betrekking op de verwezenlijking van werken met bijbehorende diensten inzake ontwerp en
opvolging van de werken overeenkomstig de in het programma en de technische en functionele bepalingen
gedefinieerde doelstellingen.
Het project ligt in de Rauterstraat en de Bergensesteenweg 585 op de percelen gekadastreerd 1e afdeling, perceel
nr. 577V2 en betreft de bouw van ongeveer 32 sociale woningen, 1100m² kantoren, 190m² werkplaatsen voor de
regie en 200m² sociaal restaurant, het geheel kadert in het Gewestelijk Huisvestingsplan.
Voor de verwezenlijking van het project wordt houten prefabricatie als bouwprincipe gekozen.
Het terrein ligt in een dichtbevolkte stedelijke context. Het project wil de binnenkant van het huizenblok verdichten
en de rooilijnen aan de straten verlengen.
Inschrijvers die een regelmatige en volledige offerte indienden, maar voor onderhavige opdracht niet werden
geselecteerd, krijgen voor hun deelname een bedrag van maximum 30.000 euro op voorwaarde dat zij
overeenkomstig het advies van het adviescomité ten minste 50 % van de punten behaalden.
Individueel mogen inschrijvers een premie van niet meer dan 6.000 euro ontvangen.
Deze premie is opeisbaar zodra de resultaten zijn meegedeeld en wordt uitbetaald binnen de 30 kalenderdagen
na ontvangst van de factuur die binnen een maximumtermijn van zes maanden na de gunning van de opdracht
aan de aanbestedende overheid moet worden toegestuurd.

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   36

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De opdracht heeft betrekking op de verwezenlijking van werken met bijbehorende diensten inzake ontwerp en
opvolging van de werken overeenkomstig de in het programma en de technische en functionele bepalingen
gedefinieerde doelstellingen.
Op straffe van nietigheid van de offerte, dient de inschrijver te bestaan uit twee componenten.
De eerste component is het team dat belast is met het ontwerp, de opvolging en de uitvoering van de diensten.
De opvolging bestaat uit het geheel van handelingen en diensten die noodzakelijk zijn voor de realisatie van het
bouwproject, met uitzondering van deze, die onder de eigenlijke uitvoering van het bouwwerk vallen. In ieder
geval wordt hieronder begrepen: de architectenopdracht, de stabiliteitsengineering, de engineering bijzondere
technieken, de veiligheids- en gezondheidscoördinatie, de EPB-adviseur.
De tweede component bestaat uit de aannemer die hoofdzakelijk instaat voor de realisatie van het project.
Die verschillende componenten moeten in elke fase van de opdracht nauw overleggen teneinde samen, elk
volgens hun specifieke functies in de bouwkunst, op zoek te gaan naar de architecturale en economische
oplossing, die in het licht van de nagestreefde doelstelling de meest rendabele is. De gevolgen van elke eventuele
beoordelingsfouten mogen niet ten laste worden gelegd van de aanbestedende overheid.
Elke inschrijver mag slechts één offerte per opdracht indienen. Componenten van de inschrijver mogen dus
evenmin optreden als component van een andere inschrijver.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Op straffe van verwerping moet de offerte een door
een bouwheer ten gunste van de aannemer uitgereikt
attest van goede uitvoering omvatten dat betrekking
heeft op een opdracht voor de houten prefabbouw van
collectieve woningen (min. 5 woningen) voltooid op het
moment waarop de offerte wordt ingediend (voorlopige
of definitieve oplevering toegekend) en gedurende de
afgelopen vijf jaar uitgevoerd.
Op straffe van verwerping moet de offerte een door
een bouwheer ten gunste van de architect uitgereikt
attest van goede uitvoering omvatten dat betrekking
heeft op een opdracht van collectieve woningen (min.
5 woningen) voltooid op het moment waarop de offerte
wordt ingediend (voorlopige of definitieve oplevering
toegekend) en gedurende de afgelopen drie jaar
uitgevoerd.
De attesten of verklarende nota’s moeten de personalia
van de bouwheer, de aard van de werken, het aantal
collectieve woningen en de periode waarin de werken
werden uitgevoerd, vermelden.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 8, Categorie: D

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   16-10-2017

Plaatselijke tijd:   -

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

FR, NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   4

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   16-10-2017

Plaatselijke tijd:   14:00

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

DIT IS EEN BERICHT VAN WIJZIGING RAUTER PROJECT
Wij nodigen bieders om de volgende oudere adviezen te raadplegen:
-BE001 20/06/2017 - Numéro BDA: 2017-519642
-BE001 28/06/2017 - Numéro BDA: 2017-523020
De veranderingen in DEZE AANKONDIGING over de volgende OPMERKINGEN:
-Bijlage 3:rekenkundige fout
-het toevoegen van bijlage 9: parking plannen

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van state
Postadres
-
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
Raad van state
Postadres
-
Plaats
Brussel
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Raad van state
Postadres
-
Plaats
Brussel
Postcode
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

17-08-2017