Stad Oostende
Aankondiging van een opdracht

Herinrichten Chrysantenstraat-Emiel Moysonplein-Cardijnplein

De aanneming heeft tot doel het uitvoeren van de "Herinrichting Chrysantenstraat - Emiel Moysonplein - Cardijnplein" te Oostende.
De opdracht omvat in hoofdzaak volgende werken:
- Voorbereidende op- en/of afbraakwerken van rijwegen, voetpaden, van plaatselijke en lijnvormige elementen
- Al de grondwerken nodig voor de uitvoering van de werken volgens de aanduidingen van de plannen, lengte- en dwarsprofielen
- De uitvoering van gewone rioleringswerken en afwateringswerken: buizen, toegangs- en verbindingsputten, straatkolken
- Het realiseren van overstortconstructies en een aansluiting op de Dode Kreek
- Het aanleggen van bestrating in gebakken kleiklinkers op een fundering van schraal beton voor de inrichting van de voetpaden, parkeerstroken en rijbaan in de Roodborstjesstraat en Cardijnplein
- Het aanleggen van bestrating in gebakken kleiklinkers op een fundering van schraal beton voor de voetpaden en parkeerstroken in de Chrysantenstraat thv het dienstencentrum De Blomme
- Het aanleggen van de rijbaan in cementbetonverharding met print van gebakken kleiklinkers thv het dienstencentrum De Blomme
- Het aanleggen van bestratingen uit bitumineuze materialen op steenslagfundering en van voetpaden en parkeerstroken uit betonstraatstenen op schraal betonfundering in de Chrysantenstraat, Wingerdstraat en Guldensporenlaan
- Het plaatsen van trottoirbanden en kantstroken uit beton naast bitumineuze verharding, incl. fundering en stut in schraal beton
- Het plaatsen van kantstroken in gebakken kleiklinkers naast bestrating in cementbetonverharding en gebakken kleiklinkers, incl. fundering en stut in schraal beton
- Het affrezen en heraanleggen van de toplaag in bitumineuze verharding in de Chrysantenstraat vanaf de Seringenstraat
- Het realiseren van een nieuwe halteplaats voor De Lijn in de Guldensporenlaan
- Het plaatsen van verzonken afval- en glascontainers
- Alle groenaanlegwerken volgens aanduiding op de plannen
- Het onderhoud van alle werken tot aan de definitieve oplevering.
Om de opdrachtdocumenten te kunnen downloaden wordt u gevraagd een e-mailadres op te geven. Op dit e-mailadres zal alle eventuele communicatie gevoerd worden tijdens de gunningsprocedure, zoals daar zijn de eventuele vragen en antwoorden, ontbrekende pagina's of documenten,... Het is in uw belang dat u de opdrachtdocumenten via de link vermeld in het publicatiebericht downloadt en een geldig e-mailadres opgeeft.

Publicatiedatum
22-12-2016
Deadline
01-02-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45232440 - Aanleggen van rioleringsbuizen
45233120 - Wegenbouwwerken
Regiocodes (NUTS)
BE255 - Arr. Oostende
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Oostende
Postadres
Vindictivelaan 1, 8400 Oostende, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Anja Gregorius

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
De te gunnen inschrijver zal per e-mail worden uitgenodigd de nodige attesten/bewijzen van bovenstaande impliciete verklaring op erewoord in te dienen binnen een termijn van 30 kalenderdagen na datum van de uitnodigingsmail, zodat de aanbestedende overheid tot verificatie van de verklaring kan overgaan.
In toepassing van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 hoeft de Belgische inschrijver geen attest van niet-faillissement of soortgelijke toestanden, geen rsz-attest en geen attest waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen toe te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

Economische en financiële draagkracht

Nihil

Eventuele minimumeisen:

Nihil

Vakbekwaamheid

Nihil

Eventuele minimumeisen:

Nihil
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 5