TMVW servicelijnen
Rectificatie

Aanstellen van een aannemer voor de herinrichting van de parkeerruimte en het plaatsen van een fietsenstalling aan De Valkaart te Oostkamp

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
TMVW servicelijnen
Nationaal identificatienummer
0200.068.636_26600
Postadres
Stropstraat 1
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Tina Kellner
Telefoon
+32 92425772
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.farys.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=310679

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanstellen van een aannemer voor de herinrichting van de parkeerruimte en het plaatsen van een fietsenstalling aan De Valkaart te Oostkamp

Referentienummer: TMVW A-F-8020-18-001-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45223300 - Bouwen van parkeerplaats

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

De gemeenste Oostkamp wenst een aannemer aan te stellen voor de herinrichtingswerken van de parkeerruimte aan de voorzijde van sportaccommodatie De Valkaart, gelegen in de Albrecht Rodenbachstraat 42 te Oostkamp. De opdracht omvat o.a. het vernieuwen van de toplaag in asfalt, het breder maken van de parkeerplaatsen, het heraanleggen van de wandelpaden, het plaatsen van een overdekte fietsenberging en het leggen van twee wachtbuizen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

08-06-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-515693

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 04-06-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
28-06-2018 10:15
Te lezen:
03-07-2018 10:15

Overige nadere inlichtingen

De technische bepalingen werden opgeladen. De uiterste indientermijn voor de offertes wordt uitgesteld naar dinsdag 3 juli 2018 voor 10u15.