Arendonk
Aankondiging van een opdracht

wegenis - en rioleringswerken in Vroenteweg

De opdracht behelst vooral:
· Uitvoeren van topografische verrichtingen.
· Opbreken van verhardingen en hun funderingen.
·  Grondwerken voor de aardebaan.
·  Aanleggen van rioleringen en bouwen van inspectieputten.
·  Aanleggen van ter plaatse gestorte constructie.
·  Aanleggen van funderingen.
·  Aanleggen van lijnvormige elementen.
·  Aanleggen van rijwegverhardingen.
·  Werfsignalisatie.
·  Het onderhoud gedurende de waarborgtermijn.

Publicatiedatum
19-12-2016
Deadline
25-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Arendonk
Postadres
Vrijheid 29, 2370 Arendonk, BE
Contactpunt(en)
Arcadis Belgium nv
Ter attentie van
Tom Van den Eynde

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: C