WILFRIED GyBELS ARCHITECT bvba
Rectificatie

NIEUWBOUW SANITAIR - Basisschool ZUTENDAAL Gewaai

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
WILFRIED GyBELS ARCHITECT bvba
Nationaal identificatienummer
0832.682.741_543580
Postadres
BOLDERDAL 7/1
Plaats
HEUSDEN-ZOLDER
Postcode
3550
NUTS-code
BE221 - Arr. Hasselt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
WILFRIED GyBELS
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://-

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=379313

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

NIEUWBOUW SANITAIR - Basisschool ZUTENDAAL Gewaai

Referentienummer: WILGyBARCHbvba-SANITAIR 11.02b-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

NIEUWBOUW SANITAIR Eikenstraat 16 3690 ZUTENDAAL

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

25-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-521351

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 22-06-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
10-07-2020 10:00
Te lezen:
13-07-2020 10:00

Overige nadere inlichtingen

-