stad Kortrijk
Aankondiging van een opdracht

Uitvoeren en herstellen van huisaansluitingen op de stadsriolering

De werken omvatten in hoofdzaak:
Op verschillende plaatsen, verspreid over het grondgebied van de Stad Kortrijk, huisaansluitingen op de stadsriolering uit te voeren en te herstellen.

Publicatiedatum
08-12-2016
Deadline
18-01-2017 om 09:00
Opdrachtcodes (CPV)
45232400 - Bouwwerkzaamheden voor riool
Regiocodes (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
stad Kortrijk
Postadres
Grote Markt 54, 8500 Kortrijk, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Ellen Vanmarcke

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 43 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken.

Economische en financiële draagkracht

NIHIL

Eventuele minimumeisen:

NIHIL

Vakbekwaamheid

* Verantwoordingsnota asfalt, technische fiche asfalt en bewijs dat de mengels geregistreerd zijn

Eventuele minimumeisen:

* Verantwoordingsnota asfalt, technische fiche asfalt en bewijs dat de mengels geregistreerd zijn
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 2