Aankondiging van een opdracht

Uitvoeren en herstellen van huisaansluitingen op de stadsriolering

De werken omvatten in hoofdzaak:
Op verschillende plaatsen, verspreid over het grondgebied van de Stad Kortrijk, huisaansluitingen op de stadsriolering uit te voeren en te herstellen.

Publicatiedatum
08-12-2016
Deadline
18-01-2017 om 09:00
Opdrachtcodes (CPV)
45232400 - Bouwwerkzaamheden voor riool
Regiocodes (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
stad Kortrijk
Postadres
Grote Markt 54, 8500 Kortrijk, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Ellen Vanmarcke

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 43 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken.

Economische en financiële draagkracht

NIHIL

Eventuele minimumeisen:

NIHIL

Vakbekwaamheid

* Verantwoordingsnota asfalt, technische fiche asfalt en bewijs dat de mengels geregistreerd zijn

Eventuele minimumeisen:

* Verantwoordingsnota asfalt, technische fiche asfalt en bewijs dat de mengels geregistreerd zijn
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 2

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1833 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!