College OLV Ten Doorn vzw
Rectificatie

OLV Ten Doorn - Brandbeveiligingswerken - perceel branddetectie

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
College OLV Ten Doorn vzw
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Zuidmoerstraat 125
Plaats
Eeklo
Postcode
9900
NUTS-code
BE233 - Arr. Eeklo
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 93771326
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.coltd.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293428

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

OLV Ten Doorn - Brandbeveiligingswerken - perceel branddetectie

Referentienummer: SDKE-7536-031-F02_2

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45310000 - Aanleg van elektriciteit

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

OLV Ten Doorn - Brandbeveiligingswerken - perceel branddetectie

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

21-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-537695

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 18-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
24-01-2018
Te lezen:
29-01-2018

Overige nadere inlichtingen

-