Rectificatie

OLV Ten Doorn - Brandbeveiligingswerken - perceel branddetectie

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
College OLV Ten Doorn vzw
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Zuidmoerstraat 125
Plaats
Eeklo
Postcode
9900
NUTS-code
BE233 - Arr. Eeklo
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 93771326
E-mail
info@coltd.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.coltd.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293428

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

OLV Ten Doorn - Brandbeveiligingswerken - perceel branddetectie

Referentienummer: SDKE-7536-031-F02_2

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45310000 - Aanleg van elektriciteit

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

OLV Ten Doorn - Brandbeveiligingswerken - perceel branddetectie

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

21-12-2017

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-537695

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 18-12-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
24-01-2018
Te lezen:
29-01-2018

Overige nadere inlichtingen

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1777 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!