Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Aankondiging van een opdracht

Structureel onderhoud op de autosnelwegen A2 en A3 op het grondgebied van de districten Aarschot en Bertem

De werken omvatten hoofdzakelijk het uitvoeren van periodieke onderhoudswerken en kleinere tot middelgrote herstellingswerken aan de verhardingen, de waterafvoer en de wegsignalisatie op de:
• A2 (E314) tussen kmpt. 50.000 en kmpt. 86.600 (Vak Halen-Leuven)
• A2 (E314) tussen kmpt. 87.580 en kmpt. 86.600 (Vak Leuven-Bertem)
• A3 (E40) tussen kmpt. 3.300 en 44.778 (Vak Zaventem-Hoegaarden)
• A3 (E40) tussen kmpt. 53.028 en 56.478 (Vak Landen-Gingelom)
• A3 (E40) tussen kmpt. 58.478 en 61.528 (Gingelom)
• alle verkeersknooppunten en complexen gelegen in de respectievelijke vakken.
Bij deze aanneming hoort ook een door de aannemer te organiseren permanentiesysteem zodat er steeds bijstand kan verleend worden bij calamiteiten op bovenvermeld wegennet.

Publicatiedatum
16-10-2015
Deadline
24-11-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45233139 - Onderhoud van hoofdwegen
45233210 - Wegdekwerkzaamheden voor hoofdwegen
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Postadres
Diestsepoort 6 bus 81, 3000 Leuven, BE
Contactpunt(en)
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Uitsluitingsgronden van art. 61 tem art. 66 van KB van 15/07/2011

Economische en financiële draagkracht

Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van opdrachtnemer van werken, tonen de inschrijvers hun financiële en economische draagkracht aan met het volgende document / de volgende documenten:
• passende bankverklaringen, conform bijlage 3 van het KB Plaatsing;

Vakbekwaamheid

Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken, tonen de inschrijvers hun technische bekwaamheid aan met de volgende referentie(s):
• attesten van goede uitvoering van 3 werken uitgevoerd drie jaar voorafgaand aan de aankondiging van deze opdracht, waaruit zijn ervaring in het aanleggen van asfaltverhardingen op autosnelwegen (min. 12.000m²) moet blijken. Deze getuigschriften vermelden:
o de inhoud van de opdracht;
o het bedrag van de opdracht;
o de uitvoeringsperiode van de opdracht;
o de naam en contactgegevens van een contactpersoon bij het bedrijf, de instelling of de organisatie waarvoor de opdracht werd verricht;
o of de werken werden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht.
• attesten van goede uitvoering van 3 werken uitgevoerd drie jaar voorafgaand aan de aankondiging van deze opdracht, waaruit zijn ervaring in het aanleggen van betonverhardingen op autosnelwegen (min. 1000 m²) moet blijken. Deze getuigschriften vermelden:
o de inhoud van de opdracht;
o het bedrag van de opdracht;
o de uitvoeringsperiode van de opdracht;
o de naam en contactgegevens van een contactpersoon bij het bedrijf, de instelling of de organisatie waarvoor de opdracht werd verricht;
o of de werken werden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 4 : tot 900.000 EUR, Categorie: C