Rectificatie

Bouwen van 23 huurappartementen met ondergrondse garage

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Woonmaatschappij IJzer & Zee
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Brugse Steenweg 2
Plaats
Veurne
Postcode
8630
NUTS-code
BE258 - Arr. Veurne
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 58312240
E-mail
directie@ijzerenzee.be
Fax
+32 58314255

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.ijzerenzee.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Bouwen van 23 huurappartementen met ondergrondse garage

Referentienummer: 3390/2014/0344/02

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

12-01-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2017-535920

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 27-11-2017

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Aanpassingen in lastenboek en meetstaat: 1) Aanpassing hoeveelheden bouwputten en grondverzet 2) Aangetroffen ondergronds massief 3) Tegenstrijdigheid inzake dakdichting De aanpassingen zijn te vinden op onze website www.ijzerenzee.be (aanbestedingen/2. rectificaties (7 documenten)) Openbare procedure vindt plaats op vrijdag 19 januari 2018 om 11 uur.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2395 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!