Nieuwpoort
Rectificatie

Herinrichting Prins Mauritspark Fase 2 – aanleggen verhardingen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Nieuwpoort
Nationaal identificatienummer
0207.485.869_26800
Postadres
Marktplein 7
Plaats
Nieuwpoort
Postcode
8620
NUTS-code
BE258 - Arr. Veurne
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Alain Cappelle
Telefoon
+32 498929296
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.nieuwpoort.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=328307

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Herinrichting Prins Mauritspark Fase 2 – aanleggen verhardingen

Referentienummer: Nieuwpoort-D2017-18-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Mauritspark Nieuwpoort

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

11-01-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-536933

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 14-12-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Het rechtzettingsbericht nummer 1 omvat het voorzien van een afzonderlijke deelfase en de extra aandacht op de aanwezigheid van een ondergrondse parking en onmiddellijke start worden benadrukt.