Rectificatie

Herinrichting Prins Mauritspark Fase 2 – aanleggen verhardingen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Nieuwpoort
Nationaal identificatienummer
0207.485.869_26800
Postadres
Marktplein 7
Plaats
Nieuwpoort
Postcode
8620
NUTS-code
BE258 - Arr. Veurne
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Alain Cappelle
Telefoon
+32 498929296
E-mail
alain.cappelle@nieuwpoort.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.nieuwpoort.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=328307

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Herinrichting Prins Mauritspark Fase 2 – aanleggen verhardingen

Referentienummer: Nieuwpoort-D2017-18-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Mauritspark Nieuwpoort

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

11-01-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-536933

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 14-12-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Het rechtzettingsbericht nummer 1 omvat het voorzien van een afzonderlijke deelfase en de extra aandacht op de aanwezigheid van een ondergrondse parking en onmiddellijke start worden benadrukt.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2067 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!