Aquafin NV - Directie Asset Management
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

V1360003 - Hoogstraten, PS Gelmelstraat - Afsluiters

Verwijderen van een wandafsluiter in de natte kelder van een pompstation en het plaatsen van 2 wandafsluiters op de toekomende collectoren.

Datum van verzending van deze aankondiging
31-08-2017
Publicatiedatum
31-08-2017
Deadline
26-09-2017
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
45252130 - Uitrusting voor rioolwaterzuivering

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Asset Management
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Dirk De Waele
Telefoon
+32 34504511
Fax
+32 34583020
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.aquafin.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=284028