Rectificatie

Bouwen van nieuwbouw - appartementsgebouw - 24 huurflats

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
OCMW Deinze
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Brielstraat 2
Plaats
Deinze
Postcode
9800
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Hilde Van Landuyt
Telefoon
+32 93810785
E-mail
hilde.vanlanduyt@ocmwdeinze.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.ocmwdeinze.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=294523

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Bouwen van nieuwbouw - appartementsgebouw - 24 huurflats

Referentienummer: OCMW-24 sociale huurflats-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45210000 - Bouwen van gebouwen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

24 huurflats

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

02-02-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-502537

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 022-045551

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 01-02-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: -

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

lijst radiatoren en ramen- en deurenlijst + begeleidend document

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1781 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!