Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Structureel onderhoud Scheldelaan richting Antwerpen

Vernieuwen van de N101 richting Antwerpen
De aanneming omvat hoofdzakelijk:
• Opbraak van verhardingen rijweg, pechstrook en boordstenen
• Vervangen fundering
• Aanleg van nieuwe verharding in asfalt op rijweg.
• het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode

Publicatiedatum
05-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45233100 - Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen
45233120 - Wegenbouwwerken
45233130 - Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen
45233139 - Onderhoud van hoofdwegen
45233140 - Wegwerkzaamheden
45233141 - Wegenonderhoud
45233142 - Herstellen van wegen
45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen
45233223 - Vernieuwen van rijbaanwegdek
45233300 - Funderingswerkzaamheden voor (hoofd)wegen, straten en voetpaden
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
ir. Brunhilde Foulon

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend Plaats:
In plaats van
Agentschap Wegen en Verkeer Antwerpen, Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113 bus 41, 2018 Antwerpen, lokaal 8.02
Te lezen
Agentschap Wegen en Verkeer Antwerpen, Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113 bus 41, 2018 Antwerpen, lokaal 8.01
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
VI.3) NADERE INLICHTINGEN
In plaats van
- De opmetingsstaat van het bestek primeert.
- Gelieve document(en) aan te leveren waaruit blijkt dat de perso(o)n(en) die de offerte
elektronisch onderteken(t)(en) gemachtigd (is) (zijn) rechtsgeldig te handtekenen.
- De elektronische offertes moeten worden opgemaakt in een afdrukbaar PDF-formaat. Gelieve de documenten zoveel als mogelijk samen te bundelen tot 80MB met uitzondering van het offerteformulier, de samenvattende meetstaat en het aangevulde invulformulier dat gehecht is aan het veiligheids- en gezondheidsplan (“Bijlage 1 Verhoogde en projectgebonden risico’s”) dewelke als aparte documenten dienen geüpload te worden.
De verschillende bestanden voldoen aan de volgende bestandsnaamconventie, waarbij [inschrijver] de naam van de inschrijver is, [ext] de extensie van het document is (pdf, doc, xls, …) en [nr] een oplopend nummer is in volgorde van de opsomming in het overeenkomstig artikel.
bestandsnaam inhoud van het bestand
01_OF-[inschrijver].[ext] het offerteformulier
02_SO-[inschrijver].[ext] de samenvattende opmetingsstaat overeenkomstig de bepalingen van Art. 80
03_81-[nr]-[inschrijver].[ext] de documenten die bij de offerte gevoegd moeten worden overeenkomstig de bepalingen van Art. 81
04_69-[nr]-[inschrijver].[ext] de referenties waarmee de technische bekwaamheid aangetoond wordt overeenkomstig de bepalingen van Art. 69
- De samenvattende opmeting wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld. De inschrijver maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn inventaris. Aan dit bestand mogen geen wijzigingen worden aangebracht met uitzondering van het invullen van de grijze cellen in de kolommen ‘Eenheidsprijs/bedrag (EUR)’, ‘Eenheidsprijs/bedrag voluit geschreven’ (enkel indien zichtbaar), ‘Vermindering/vermeerdering’ (enkel indien zichtbaar) en ‘Totaal (incl. vermindering/vermeerdering) EUR’. De inschrijver dient het ingevulde Excel-document te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand. Zowel het Excel- als het pdf-bestand moeten worden opgeladen en ingediend via e-tendering. Bij tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf bestand geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te zijn en is het pdf bestand aldus het enige rechtsgeldige. Een handleiding voor het omzetten van de inventaris van Excel naar pdf is beschikbaar op http://mow.vlaanderen.be/qc.
- Het bestek en eventuele bijlagen kunnen gratis gedownload worden van het internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/
- Het veiligheids- en gezondheidsplan alsook het document 'Bijlage 1 Verhoogde en projectgebonden risisco's' worden eerstdaags via een terechtwijzend bericht toegevoegd aan de publicatie.

Terechtwijzend bericht nr. 1 d.d. 15/9/2015:
----------------------------------------------------------
Het bijzonder veiligheids- en gezondheidsplan alsook het document 'Bijlage 1 Verhoogde en projectgebonden risico's' werden toegevoegd.
Te lezen
- De opmetingsstaat van het bestek primeert.
- Gelieve document(en) aan te leveren waaruit blijkt dat de perso(o)n(en) die de offerte
elektronisch onderteken(t)(en) gemachtigd (is) (zijn) rechtsgeldig te handtekenen.
- De elektronische offertes moeten worden opgemaakt in een afdrukbaar PDF-formaat. Gelieve de documenten zoveel als mogelijk samen te bundelen tot 80MB met uitzondering van het offerteformulier, de samenvattende meetstaat en het aangevulde invulformulier dat gehecht is aan het veiligheids- en gezondheidsplan (“Bijlage 1 Verhoogde en projectgebonden risico’s”) dewelke als aparte documenten dienen geüpload te worden.
De verschillende bestanden voldoen aan de volgende bestandsnaamconventie, waarbij [inschrijver] de naam van de inschrijver is, [ext] de extensie van het document is (pdf, doc, xls, …) en [nr] een oplopend nummer is in volgorde van de opsomming in het overeenkomstig artikel.
bestandsnaam inhoud van het bestand
01_OF-[inschrijver].[ext] het offerteformulier
02_SO-[inschrijver].[ext] de samenvattende opmetingsstaat overeenkomstig de bepalingen van Art. 80
03_81-[nr]-[inschrijver].[ext] de documenten die bij de offerte gevoegd moeten worden overeenkomstig de bepalingen van Art. 81
04_69-[nr]-[inschrijver].[ext] de referenties waarmee de technische bekwaamheid aangetoond wordt overeenkomstig de bepalingen van Art. 69
- De samenvattende opmeting wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld. De inschrijver maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn inventaris. Aan dit bestand mogen geen wijzigingen worden aangebracht met uitzondering van het invullen van de grijze cellen in de kolommen ‘Eenheidsprijs/bedrag (EUR)’, ‘Eenheidsprijs/bedrag voluit geschreven’ (enkel indien zichtbaar), ‘Vermindering/vermeerdering’ (enkel indien zichtbaar) en ‘Totaal (incl. vermindering/vermeerdering) EUR’. De inschrijver dient het ingevulde Excel-document te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand. Zowel het Excel- als het pdf-bestand moeten worden opgeladen en ingediend via e-tendering. Bij tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf bestand geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te zijn en is het pdf bestand aldus het enige rechtsgeldige. Een handleiding voor het omzetten van de inventaris van Excel naar pdf is beschikbaar op http://mow.vlaanderen.be/qc.
- Het bestek en eventuele bijlagen kunnen gratis gedownload worden van het internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/
- Het veiligheids- en gezondheidsplan alsook het document 'Bijlage 1 Verhoogde en projectgebonden risisco's' worden eerstdaags via een terechtwijzend bericht toegevoegd aan de publicatie.

Terechtwijzend bericht nr. 1 d.d. 15/9/2015:
----------------------------------------------------------
Het bijzonder veiligheids- en gezondheidsplan alsook het document 'Bijlage 1 Verhoogde en projectgebonden risico's' werden toegevoegd.

Terechtwijzend bericht nr. 2 d.d. 5/10/2015:
----------------------------------------------------------
- De aanbestedingsdatum wordt verzet naar 19/10/2015 om 14u30 in lokaal 8.01 in plaats van lokaal 8.02.
- Het project betreft structureel onderhoud van de Scheldelaan: vernieuwen van de volledige rijbaan, parkeer- en/of pechstrook, boordstenen en kantstroken, incl. fundering over een afstand van ruim 1 km in de rijrichting van Antwerpen. De exacte locatie wordt nog afgestemd met o.a. het Havenbedrijf, maar deze bevindt zich tussen km 10 en 15.
- Er zijn geen boringen beschikbaar voor deze zone.
- Er is geen technisch verslag beschikbaar voor deze zone.
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS) of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Datum:
In plaats van
06-10-2015 14:30
Te lezen
19-10-2015 14:30
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum:
In plaats van
06-10-2015 14:30
Te lezen
19-10-2015 14:30
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend Datum:
In plaats van
06-10-2015 14:30
Te lezen
19-10-2015 14:30